HOGY IS VAN EZ?

856

A Kárpátaljai Római Katolikus Egyházat a nyáron nagy örömök érték, két testvérünket, Pataki Emilt Kerekhegyről állandó és Jaczkó Józsefet Ungvárról átmeneti diakónussá szenteltek
Többen megkérdezték: tulajdonképpen mi az, hogy diakónus, mit végeznek az egyházban, papok vagy nem papok ?

HOGY IS VAN EZ?

A diakónus kifejezés görög szó, ami szolgát vagy szerpapot jelent a katolikus és a görög keleti egyházban. Az egyházi rend szentségének alsó fokán áll, aki éppúgy, mint minden keresztény, meghívást kapott Krisztus követésére és mások szolgálatára, felszentelése folytán azonban szentségi megbízásból végzi küldetését.
A diakónusról így beszél a II. Vatikáni Zsinat tanítása:
Szentségi kegyelemben megerősödve szolgálnak Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet szolgálatában a püspökkel és papi testületével közösségben. (Lumen Gentium, 29.)
A diakonátus lényege: Szolgálni Krisztus titkait és ugyanakkor a testvéri közösséget, szentségi erővel A központi titok így hangzik – Istennek, az Atyának dicsőséges terve, hogy a mennyben és a földön mindent Krisztusban, szeretett Fiában egyesítsen, ezért van minden ember eleve elrendelve, kiválasztva, megváltva és megpecsételve a Szentlélekkel. (II. János Pál pápa)
A krisztusi szeretet három területen nyilvánul meg számunkra: – az ige az oltár és a felebaráti szeretet szolgálatában. A diakónus a felszentelése által hasonul Krisztus szolgai szerepéhez, azaz a szolgáló egyház élő jelévé válik. E szolgálat egyaránt jelenti Isten és a felebarát szeretetét.
Aki nem szereti testvérét, akit látott, nem szeretheti Istent, akit nem látott… Aki szereti az Istent, szeresse testvérét is. (1 Jn. 4.)
A feladata:
ha az illetékes hatóság megbízza vele, hogy ünnepélyesen kiszolgáltassa a keresztséget és keresztelési oktatást is tartson, őrizze és kiossza az oltáriszentséget. Az Egyház nevében felkészítse a jegyeseket, eskessen és megáldja a házasulandókat. Elvigye a szent útravalót a betegeknek és a haldoklóknak. Olvassa fel a Szentírás tanítását a híveknek, oktassa és buzdítsa a népet. Vezesse a hívek istentiszteletét és imádságait akkor is, ha nincs lelkipásztoruk. Szolgáltassa ki a szentelményeket, temessen.
Az állandó diakónus lehet 35 évnél idősebb nős férfi is. Az átmeneti diakónust egy éven belül pappá szentelik.
A szentelési szertartás imájával kívánjunk testvéreinknek hűséges életet a krisztusi szolgálatban:
„Küldd rájuk a Szentlelket, kérünk Istenünk, hogy hétszeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésében erőt nyerjenek. Az erények gazdagsága töltse el őket: a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság s lelki ember fegyelme. A Te parancsaid tündököljenek minden tettükben, hogy tiszta életük példájával szent népedet követésre serkentsék, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve, tartsanak ki szilárdan és állhatatosan Krisztus mellett, ki nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy Ő szolgáljon másoknak…”

fr. Imre

Előző cikkA munkácsi kiskórus a hegyekben
Következő cikkA KERESZTSÉG SZENTSÉGE AZ ÓKERESZTÉNY EGYHÁZ ÉLETÉBEN