Január szentjei

721

I. Szűz Mária, Isten Anyja
A Szűzanya, az „Istenszülő” az új év ajtaja. A szentek tanítása szerint Mária szeretete és a szeplőtelen Szívének való önátadás a legegyszerűbb, a leggyorsabb és a legbiztosabb út az Istenhez.
Ezen a napon van a béke világnapja is.

6.Vízkereszt – Urunk megjelenése
„Láttuk csillagát…, és hittünk benne.”

10. Urunk megkeresztelkedése

11. Remete Szt. Antal /251-356/
Húsz éves korában szülőfaluja közelében kezdi remeteségét, majd egyre beljebb vonulva a pusztaságba a Nílus jobb partján telepedik le, egy erőd romjai között. Amikor megtudják hollétét és tudomást szereznek szent életéről, mind népesebb remetetábor alakul ki körülötte. Később megválik tanítványaitól és a Vörös tenger közelébe költözik, ahol hátralévő életét írással és kerti munkával tölti. 105 éves korában költözik el.

18. Árpád-házi Szt. Margit
IV. Béla király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő leánya. A tatárjárás idején a szülők végső szükségükben (1244 körül) a születendő gyermeket Istennek ajánlották.
Margit 3 évesen a veszprémi domonkos nővérekhez került. Később a királyi apa lánya részére új kolostort építtetett a Nyulak szigetén, a mai Margit-szigeten (Budapest). Margit itt tett fogadalmat 1254-ben, visszautasítva a cseh királyt és annak összes kincsét, és a szűzi életet választotta. Életformája, gondolatai:
a) Istent szeretni.
b) Magamat megvetni.
c) Senkit meg nem ítélni.
1270-ben, fiatalon halt meg. 1944-ben avatták szentté.

21. Szt. Ágnes /P-300 körül/
Diocletianus római császár megkövetelte, hogy istenként tiszteljék. Aki ezt nem tette, börtönbe vetették.
„Mi csak az Isten előtt térdelünk le, és egyedül az Istent imádjuk.” (Vértanú akták)
Ágnes is azok közé tartozott, akiket halálra ítéltek ezért a gondolkodásmódért. A börtönben kiszabadítása fejében a császár barátai házassági ajánlatot tettek neki. A 13 éves lány ezt válaszolta: „Nekem már van jegyesem: Jézus.”(Vértanú akták)
Ekkor a férfiak letépték testéről a ruhát, az emberek elé állították és kigúnyolták. Azok viszont lesütötték szemüket a tiszta, szép gyermeklány előtt. Ekkor tüzet gyújtottak a pribékek de a lángok nem égették Ágnest. Amikor a hóhér elé vitték a lányt, némán tűrte, mint a bárány, és szelíden gyilkosa keze alá hajtotta a fejét.
Ma templom áll sírja fölött.

24. Szalézi Szt. Ferenc /1567-1622/
A katolikus írók, újságírók védőszentje.
Párizsban tanult, minden nap ministrált a templomban. Páduában jogot hallgatott. Pappá, majd 1602-ben püspökké szentelték. Az oltáriszentségről tartott beszédeivel és főként jóságával sok kálvinistát vezetett vissza az Egyházba.

28. Aquinói Szt. Tamás /1225-1274/

Domonkos, egyházdoktor.

Lelkipásztora Szent Tamásról így nyilatkozott: „Mindig olyan tisztának ismertem őt, mint egy ötéves gyermeket. Testies indulat sose szennyezte be, sose egyezett bele egyetlen halálos bűnbe sem.”

31. Bosco Szt. János /1815-1888/
Torino mellett született szegény családban. Mint pap, az utcákat járva megdöbbenten tapasztalta, milyen sok otthontalan, család nélküli ifjú kóborol szerte a városban. Később sok-sok ima és munka után munkatársait közösségbe fogta össze, és létrehozta a Szalézi Szt. Ferenc Társulatot, az egyháztörténelem leghatásosabb szerzetesrendjét.

Február szentjei

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony (a szerzetesi hivatások napja)
Isten a mai napon, Jézus bemutatásakor megmutatta Simeonnak a világ Világosságát. Ez a találkozás késztette Simeont hálaénekre:,, Most bocsásd el, Uram, szolgádat békességben!”

2. Szent Balázs (?- 316)
Eredetileg orvos, a test gondozója volt. A szebasztei nép választotta püspökké. Attól kezdve a lelkek gondozásának szentelte életét. A Balázs-áldás történeti alapja az, hogy meggyógyított egy halszálkától fuldokló kisfiút. A „tizennégy segítő szent” egyike.

5. Szent Ágota (?- 251 körül)
Tisztaságáért és Krisztusért némét meghazudtoló bátorsággal viselte a legborzalmasabb szenvedéseket. A hittagadásért szabadságot kínáló bírónak így felelt: „Nincs nagyobb szabadság, mint Krisztusért szolgálni.” (Vértanú akták)

11. A lourdesi jelenés ünnepe. A Szűzanya 1858-ban jelent meg Bernadettnek. A kislány által két dolgot üzen a világnak: ez a bűnbánat és imádság. Főleg a rózsafüzér imádkozását kéri.

14. Szent Cirill és Metód (836 körül – 869, 815 körül – 885)
Nagy érdemük, hogy felismerték: a szláv népek közelebb kerülnek az egyház szívéhez, ha saját nyelvükön imádkozzák és hallgatják a liturgiát.

17. A szervita rend hét szent alapítója (1233)
Az általuk alapított rend felébresztette az emberekben a Jézus és id. Lucas Cranc Mária szenvedése iránti mély és üdvös érzelmeket.

23. Szent Polikárp (?-155)
Tanítványa, Szent Ireneusz így ír róla: „Mintha még most is hallanám őt beszélni arról, hogyan érintkezett János apostollal és a többiekkel, akik az Urat látták, és hogyan idézte a szavakat, melyeket az Úrról és csodatetteiről mondtak.”

24. Szent Mátyás (?-60 körül)
Az áruló Júdás helyébe választották apostollá. Megszívlelendő tanítása: „Gyógyítsd a testedet az önmegtagadással, hogy lelked a Megfeszítetté legyen!” Azért választották apostollá, hogy Krisztus feltámadásának tanúságtevője legyen. Aki ma apostolkodik, tanúságot tesz Krisztusról.

Előző cikkEmlékezünk
Következő cikkKárpátalján élő római katolikus szlovákok