A világi rendekről

779
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ferences Világi Rend

Sok szerzetesrend van, melynek szellemisége, kisugárzása nagy hatást tesz a velük kapcsolatban álló világi hívekre is, és vágy ébred bennük, hogy valami módon megvalósíthassák ugyanazt saját életállapotukban is. Erre nyújtanak lehetőséget az úgynevezett világi rendek. Tagjai világban élő házas- vagy egyedülálló emberek, akik fogadalommal kötelezik el magukat az evangélium szerinti élet mellett, amit az adott szerzetesrend eszménye szerint kívánnak megvalósítani.

Mindezt a szerzetesek lelki irányításával és segítségével, valamint a többi világi rendi hívőtől kapott példa és bátorítás segítségével teszik. Kárpátalján a ferences és a domonkos rendhez kapcsolódóan léteznek világi rendi közösségek. Néhányuk tanúságtételét olvashatjuk hivatásukról.

Ferences Világi Rend A ferences lelkiségben élő, a ferences szerzetesrendhez kötődő, de laikusokból – többnyire házaspárokból, családos emberekből – álló közösség a Ferences Világi Rend. Eredetét közvetlenül Assisi Szent Ferenctől származtatja, alapításának időpontja 1221. A közösség koronként kissé más hangsúllyal, de az alapítás óta, tehát mintegy 800 éve folyamatosan jelen van az egyházban, illetve a világban. Legutóbb a II. Vatikáni Zsinatot követően, 1978-ban újult meg a regulája (életszabályzata) a zsinat és a mai kor szellemében. Ekkortól használjuk a közösség lényegét jobban kifejező világi rend kifejezést is a korábban használatos, és talán többek számára jobban ismert harmadrend kifejezés helyett.

Ha e lelkiség lényegét röviden akarjuk jellemezni, akkor a regulának ebben a mondatában foglalhatjuk azt össze: „A világi ferencesek regulája és élete ez: megtartani a mi Urunk, Jézus Krisztus evangéliumát, követve Assisi Szent Ferenc példáját, aki Krisztust választotta az Istennel és az emberekkel való életének inspirálójául.” Ugyanebben a fejezetben továbbá ezt olvassuk: „A világi ferencesek mindent megtesznek, hogy az Evangéliumot gyakran olvassák, és hogy az Evangélium igazságait az életbe ültessék át, mindennapi életüket pedig újra meg újra az Evangéliumhoz mérjék.” (Reg. 4.) Hogy ezt egész életük programjává és feladatává tehessék, életre szóló fogadalommal kötelezik el magukat a közösségben. A közösség tagjai különböző életállapotú, többnyire a civil társadalomban élő és dolgozó emberek. Alapvető feladatuk, hogy hűségesen töltsék be állapotbeli kötelességeiket a különböző életkörülmények és feladatok között – a családban, munkahelyen, társadalomban, az egyházban. A rendszeres közösségi találkozások, a közös imádság, beszélgetések, a hétköznapi élet különböző tapasztalatainak, örömeinek és nehézségeinek megosztása – mindezt az Evangélium fényében nézve – segíti a tagokat egyre előbbre jutni a Jézus Krisztus és Szent Ferenc által kijelölt úton. Szent Ferenc az ő közösségét a „bűnbánó testvérek és nővérek” közösségének nevezte. Ennek értelmében a világi ferencesek is az állandó megtérés útján igyekeznek járni, gondolataikat, cselekedeteiket egyre inkább Krisztuséhoz alakítani. Ez mindennapos feladatot, újrakezdést jelent.

Egyházmegyénkben eddig két helyen, Huszton és Técsőn indult ferences világi rendi közösség. Közülük néhányan megosztották velünk gondolataikat, hogy mi indította őket a közösséghez való csatlakozásra és mit jelent ez számukra mindennapi életükben.

„Még a kilencvenes években többször jött hozzánk Budapestről Magyari Erzsébet és előadásokat tartott a Ferences Világi Rendről. Mi is a férjemmel rendszeresen részt vettünk ezeken az alkalmakon. Kb. két évig jártunk az összejövetelekre, de akkor félbeszakítottuk, mert úgy éreztük, hogy ez olyan komoly elköteleződést igényel, amely kívánalmaknak mi nem tudunk megfelelni.

Egy-két év elteltével azonban a Szentlélek ismét fölélesztette bennünk azt a vágyat, hogy Szent Ferenc nyomdokait követve igyekezzünk élni az evangéliumot. Ezt hivatásnak, ajándéknak tekintettük. Azt mondtuk, ha a Szentlélek vezet erre minket, akkor azt el kell fogadni. A ferences rendhez az által is közel álltunk, hogy egyik fiunk ferences pap lett és rajta keresztül is nagyon megkedveltük ezt a lelkiséget.

Tehát ismét jelentkeztünk az akkor már több éve működő közösségbe, ahol nemsokára megtörtént a befogadásunk szertartása, majd később fogadalmat tettünk, életre szólóan elköteleztük magunkat. Mára már hatodik éve tartozunk a világi rendhez. Azon a napon, amikor az örökfogadalmat tettük, kicsit a félelem is elfogott bennünket, mert tudjuk, hogy a közösség minden tagjának valamilyen szolgálatot, felelősséget is kell vállalnia. De mivel a Szentlélek által kaptuk a meghívást, bíztunk Őbenne és így mertünk igent mondani.

Azóta is nap mint nap tapasztaljuk, hogy az Ő segítsége által juthatunk mind közelebb Krisztushoz, a Mennyei Atyához, aki mindenkor a segítségünkre van. Otthon is minden nap együtt imádkozzuk a zsolozsmát és egyéb imádságokat.

Ahogyan a házasság szentségében összekötöttük az életünket és mindent megosztunk egymással, természetes volt számunkra, hogy ebbe a közösségbe is együtt léptünk be és együtt igyekszünk élni ezt a lelkiséget.

Fel sem merült bennünk, hogy csak az egyikünk menjen. Ezáltal is erősítjük, segítjük egymást, ami nagy ajándék számunkra. Örömmel tölt el bennünket, hogy Szent Ferenc nagy családjához tartozhatunk!”

(Weinrauch Ilona és Péter)

„Már több évvel ezelőtt felkeltette a figyelmemet a ferences harmadrendiek (világi rendiek) közössége és mindig arról álmodtam, hogy én is azzá lehessek. De valami mindig közbejött és így a jelentkezésem elmaradt. Mióta a feleségem elvesztése mind lelkileg, mind idegileg nagyon megviselt, úgy éreztem, hogy vigaszt és szeretetet a Rendhez tartozás adhat nekem. Elérkezett az idő, hogy belépjek a Ferences Világi Rendbe, hogy azt az időt, ami még számomra adva van, a szeretet és a hit közösségében éljem le. Már 10 éve akolitus vagyok és 17 éve aktív tagja a szeretetszolgálatnak (karitásznak). Emiatt is hivatásomnak érzem a rendbe való belépésemet, hogy mindezt a szolgálatot – a betegek látogatását, a rászorulók anyagi támogatását, az Oltáriszentség kiszolgáltatását a fekvőbetegek részére – mint ferences folytathassam, hiszen Szent Ferenc minderre példát adott számunkra. Kérem a jó Istent, hogy mielőbb örökfogadalommal köteleződhessem el a Ferences Világi Rendben.”

(Tóth Miklós)

Domonkos Világi Rend

Mit jelent számomra a hivatásom? Amikor egy bibliaóra keretében még Mészáros Domonkos atya beszélt a rendről, apostolkodásról, Szent Domonkos imamódjairól, magamra ismertem. Valahogy mindig aggódást, felelősséget éreztem embertársaim iránt. Szerettem volna Istenről beszélni, de ahhoz, hogy Róla beszélni tudjak, előbb jobban meg kellett ismernem Őt. Ez csak tanulással, imával lehetséges, amit közösségi találkozóink és a lelkigyakorlatok biztosítanak. A közös zsolozsmázás, az egymásért való sms-körimák erőt adnak a bajban, örömben. Hisz Jézus minden embert megváltott. Szeretné, hogy minden lélek üdvözüljön. Eszköz vagyok Isten kezében. Minél inkább rábízom életemet, annál inkább szabad vagyok, még akkor is, ha a világ az ellenkezőjét sugallja. Sajnos nehéz a mai globalizált világban keresztény értékrend szerint élni, mert kinevetnek, megbántanak, de Isten százszor bebizonyította, hogy az Ő útja a helyes út. Eleinte bizonytalan voltam hivatásommal kapcsolatban, de rájöttem, hogy Isten sohasem téved. „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek, gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” (Jn 15,16).

(Palkó Éva)

A Ferences Világi Rendnek Huszton és Técsőn vannak közösségei. Lelki asszisztensük Lengyel Donát OFM nagyszőlősi plébános. A világi rend iránt érdeklődők nála jelentkezhetnek a 0-97- 763-2023-as vagy Nobilis Kingánál a 0-97-980-6447-es telefonszámon. A Domonkos Világi Rendnek Munkácson és Ungváron vannak. Lelki asszisztensük Munkácson P. Duda Svorad OP, Ungváron Bánki Tabita OP. A világi rend iránt érdeklődők Zsábej Editnél jelentkezhetnek a 0-97-798- 3398-as telefonszámon

Előző cikkÖt évvel ezelőtt. II. János Pál és XVI. Benedek pápák
Következő cikkEgy csapat vagyunk! Bemutatkozik a szürtei ifjúsági közösség