Budapesti zarándoklat Szent István napján

680

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és a Mária Rádió meghívására idén ismét ott lehettünk az augusztus 20-ai Szent István-napi szentmisén és az azt követő Szent Jobb körmeneten. A beregszászi római katolikus esperesi kerület 64 emberrel képviselte magát.

A beregszászi, macsolai, dédai, bégányi hívekkel augusztus 20-án hajnalban indultunk. Az út első felében esett az eső, de a fővárosba érve csodálatosan kisütött a nap.

Budapesten a Mária Rádió két munkatársa, Boros Zoltán és Siklósi Bernadett üdvözölt bennünket.

14 órakor a Mária Rádió által szervezet zarándoklattal elindultunk a Szent István bazilika felé, közben rózsafüzért imádkoztunk és az ünnepkörnek megfelelő egyházi énekeket énekeltünk. Sokan figyeltek fel ránk, hiszen a Rádió által kiosztott Szent István ünnepe feliratú pólókban és zászlókkal a Bajcsy-Zsilinszky úton haladva vonultunk a bazilikához. A rendkívüli biztonsági ellenőrzés után helyünket elfoglalva az ünnepi szentmisét megelőzően meghallgathattuk Fábry Kornél, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága főtitkárának és Böjte Csaba ferences szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának tanúságtételét.

Fábry Kornél azokról az Istentől kapott ajándékokról beszélt, melyek a papi hivatás választásához vezették. Kiemelte az Oltáriszentség tiszteletét, a szentségimádást, mely lehetőséget adott számára a Jézus Krisztussal való „beszélgetésre”. Arra kérte a hallgatóságot, hogy imádkozzanak a budapesti, 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért, hogy ez az esemény lehetőséget teremtsen az Egyház és a világ megújulására.

Böjte Csaba testvér tanúságtételében úgy fogalmazott, hogy a Jóistennek jók az idegei – jobbak, mint a mieink –, biztosak lehetünk abban, hogy nem fogja hagyni összedőlni a világot. Jézus Krisztus is el tudta viselni az emberi megpróbáltatásokat, tudta, hogy az ember megváltásához türelem kell. Végül arra buzdított mindenkit, hogy „ott élje meg és hirdesse az evangéliumot, ahova az Isten rendelte”.

A Szent István bazilika előtti, zsúfolásig megtelt téren az ünnepi szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek vezette.

A szentmise kezdetén a megjelenteket köszöntve Erdő Péter bíboros elmondta, hogy Szent István volt az, aki bevezette a magyarságot az ezer évvel ezelőtti Európa keresztény közösségébe. Államalapító királyunk nem tette szürkévé és egyformává a népeket, hanem abban segített, hogy „ki-ki megnemesítve fejlessze tovább a saját gazdagságát”. Szent István a hit alapjára építette országa életét, nagy reformjai tették lehetővé népének megmaradását. De ma is hűségre és megújulásra van szükség. Keresztény hitünk lehet ihletőnk abban, hogy megtaláljuk helyünket a változó világban, melyet nem hagy el Isten gondviselő szeretete.

Ezután Erdő Péter bíboros megáldotta az új kenyeret.

A szentmise szónoka Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A püspök úr homíliájában kiemelte: ebben a különösen nehéz történelmi helyzetben óriási felelősség nehezedik minden keresztény ember vállára.

Hangsúlyozta: nagy felelősség egy országot, egy gyárat, egy intézményt vezetni, de sokkal nagyobb „lelkeket vezetni”, gyermekeket nevelni. A hit továbbadása és a hitre nevelés a legfontosabb feladat, mert elbizonytalanodott, sok vonatkozásban értékvesztett világunkban csak ez tud biztos alapot, erőt, bátorságot adni az embernek.

A szertartás a Szent Jobb körmenettel zárult. Szent István király jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség hordozta, előtte vonultak a körmenetben az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és a püspöki konferencia tagjai, utána Erdő Péter és az akkor Budapesten tartózkodó I. Bartolomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka, a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület tagjai, majd a plébániák zarándokcsoportjai.

A körmenet alatt sok ismerőssel találkoztunk, akik tapssal köszöntötték a Kárpátaljáról és máshonnan érkezett zarándokokat.

Az ünnepi áldás után csoportunk megnézhette a tűzijátékot, amely igen szép és látványos volt.

Másnap, augusztus 21-én, hétfőn elindultunk haza. Előtte még ellátogatunk a Hősök terére, ahol megcsodálhattuk Budapest legszebb főterét, amely igazán különleges látnivalót nyújtott számunkra, és ahol végre sikerült összeállnunk egy csoportos kép erejéig.

Hazafelé tartva a buszban hálát adtunk ezért a csodálatos zarándoklatért és közösen imádkoztunk Szent István király közbenjárásáért. Az alábbi imát olvastuk fel hangosan közösen:

Nemzetünk apostola és hatalmas pártfogója, szeretett királyunk, Szent István király! Te őseinket a hit világosságára hoztad, megtért népednek templomokat és iskolákat emeltél, szegényeit, árváit és özvegyeit szerető atyaként tápláltad és így műveltté, boldoggá iparkodtál tenni nemzetedet. A te tömérdek fáradozásod, kiállott küzdelmeid és mindezekkel szerzett nagy érdemeid miatt gyermeki és most is alattvalói bizalommal fordulunk hozzád, ó apostoli szent királyunk. Kérünk, ne vond meg hathatós pártfogásodat a te magyar népedtől, melyet annyi munkával megtérítettél. Kérj számára buzgó apostolokat; eszközöld ki a hit egységét, az erkölcsös életet, hogy üdvösséges törvényeid és az igaz atyai szívedből fakadt intelmeid szerint, a szeretetben egyesülve az egy igaz hitben állhatatosan megmaradjunk, szent életed nyomdokait kövessük és így egykor veled együtt az örök boldogságban Urunkat, Istenünket vég nélkül áldjuk és dicsérjük. Ámen.

Tiszta szívemből állíthatom az egész csoport nevében, hogy felejthetetlen élményekben volt részünk, és lelkiekben gazdagabban tértünk haza, amiért hálásak vagyunk a szervezőknek, a Márió Rádió minden egyes munkatársának és Dr. Erdő Péter bíboros úrnak, hogy meghívott minket, kárpátaljai római katolikus hívőket erre a felemelő eseményre.

Én pedig megfogadtam, hogy ezentúl megpróbálom keresztény életemet szilárd alapokra építeni, felajánlva azt a Boldogságos Szűzanya oltalmába, mint államalapító Szent István királyunk tette.

Bíró Marianna

Előző cikkBérmálkozás Császlócon
Következő cikkSzent István-napi kenyérmegáldás Beregszászban