Hírek

888

KÜLFÖLDI HÍREK

December 13-án Camillo Ruini bíboros, a Szentatya római helynöke mutatott be szentmisét a római egyetemeken tanuló fiataloknak. A szertartás végén XVI. Benedek pápa beszédet intézett a jelenlévőkhöz.

XVI. Benedek pápa két gondolatra hívta fel az egyetemisták figyelmét. Az első spirituális képzésükre vonatkozott. Arra kérte őket, hogy fordítsák tekintetüket Szűz Mária felé és az Ő „igenjéből” merítve válaszoljanak az Isten hívására. A Szentlélek olyan mértékben lép be életünkbe, amennyire „igenünkkel” megnyitjuk szívünket számára – mutatott rá a Szentatya. Minél teljesebb ez az „igen”, annál teljesebb jelenlétének ajándéka.

A pápa másik gondolata a Spe salvi kezdetű új encikli-kájához kapcsolódott. Jelképesen minden egyetemistának átnyújtotta a dokumentumot, és azt javasolta a fiataloknak, hogy az enciklikának különösen arról a részéről elmélkedjenek, amelyben a reményről a modern korszak összefüggésében ír. Ebben a Szentatya kiemelte, hogy a XVII. századtól kezdve az a gondolkodás terjedt el, hogy az emberi fejlődés kizárólag a tudomány és a technika eredménye, míg a hit feladata csakis a lélek egyéni megmentése.

Ezt követően terjedt el a materialista gondolkodás, amelyet az a remény táplált, hogy pusztán a gazdasági és társadalmi struktúrák megváltoztatásával megteremthető egy olyan igazságos társadalom, amelyben béke, szabadság és egyenlőség uralkodik. Ez a nézet azonban egy alapvető hibát tartalmaz – hívta fel a figyelmet. Az ember nem csak bizonyos gazdasági és társadalmi tényezők végterméke. A technikai haladás nem szükségszerűen esik egybe a személy erkölcsi fejlődésével, sőt etikai alapelvek nélkül a tudományt, a technikát, a politikát olykor nem az egyes ember vagy az emberiség javára, hanem azzal szemben használják fel, ahogy ez már megtörtént, és ahogy ez sajnos most is történik – fogalmazott a Szentatya.

Beszéde végén XVI. Benedek Mária, a Remény Csillaga és Szent Lúcia vértanú közbenjárását kérte, hogy Krisztus világossága ragyogja be az egyetemisták életét. Kegyelmekben és békében gazdag karácsonyt kívánt a jelenlévőknek, és apostoli áldását adta rájuk.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

„Isten érkezik a harmadik vágányra!”

A dortmundi pályaudvar 3. vágányát választotta a karácsonyi éjféli szentmise helyszínéül a helyi katolikus ifjúsági egyesület.

„A magányos emberek karácsonykor sokszor pályaudvarokon bolyonganak” – mondja Thomas Renneke ifjúsági referens a KNA hírügynökségnek. „Számukra is szeretnénk megtapasztalhatóvá tenni az Úr érkezésének, a karácsonynak az üzenetét. S egy olyan helyen, ahol az emberek folyamatosan megérkeznek, jó lehetőség kínálko- zik erre.” Az egyesület a peronon állítja fel az oltárt és a fából készült nagy betlehemet.

Magyar Kurír

A Szentatya beszéde a japán püspökökhöz

A pápa arra kérte a japán püspököket, ösztönözzék papjaikat, a szerzeteseket és a világi híveket, hogy tanúskodjanak a bennük élő reményről, hiszen a hit olyan kincs, amelyet meg kell osztani másokkal.

A Szentatya december 15-én a Konzisztóriumi Teremben találkozott az ad limina-látogatásukat befejező japán főpásztorok csoportjával és beszédet intézett hozzájuk. A távol-keleti ország keresztényei a szeretetszolgálaton keresztül is reményt nyújthatnak honfitársaiknak – mondta XVI. Benedek pápa beszédében. Az egyház pedig az oktatás, az egészségügy és számos más területen folytatott tevékenységével adhat lehetőséget arra, hogy párbeszédet folytasson a japán állampolgárokkal, és örömmel beszéljen nekik Krisztusról, aki „az igazi világosság, mely minden ember megvilágosít”.

XVI. Benedek továbbá felhívta a főpásztorok figyelmét a fiatalokkal kapcsolatos feladatokra. A fiatalok energiáját és lelkesedését Isten dolgai felé kell irányítani, ezáltal többen éreznek majd ösztönzést arra, hogy Krisztusnak szenteljék életüket, és papi, illetve szerzetesi hivatást vállaljanak. Ugyanakkor a pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a püspökök biztosítsák az egyetemes egyház liturgikus és fegyelmi szabályainak gondos betartását.

Arra ösztönözte a japán püspököket, hogy továbbra is hallassák hangjukat a társadalom életét érintő közérdekű témák kapcsán, és igyekezzek biztosítani, hogy megnyilatkozásaik széles körben elterjedjenek.

Beszéde végén XVI. Benedek pápa annak a reményének adott hangot, hogy az adventi előkészületi idő lehetőséget nyújt a japán egyház számára a hitben, a reményben és a szeretetben való növekedésre, hogy a Béke Fejedelme igazán otthonra találhasson a szívekben.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

XVI. Benedek pápa üzenete a béke világnapjára

December 11-én a Szentszék sajtótermében Renato Martino bíboros, a „Iustitia et Pax” Pápai Tanács elnöke, valamint Giampaolo Crepaldi püspök, a dikasztérium titkára mutatták be XVI. Benedek pápának a béke világnapjára szóló üzenetét.

A 15 pontból álló, két fő részre tagolható dokumentum az emberi családot mint a béke közösségét elemzi, követve a „Gaudium etspes”kezdetű zsinati lelkipásztori kons-titúció tanítását.

A pápai üzenet első része a család és a béke közötti összefüggés értelmére és értékére hívja fel a figyelmet, a második rész pedig az emberi család és a béke közötti kapcsolatot mélyíti el – hangsúlyozta beszédében Renato Martino bíboros.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Előző cikkHétvégi játszóház Beregszászban
Következő cikkSimon és Júdás Tádé apostolok