Jézus Anyja és a mi Anyánk

1085

Május hónap folyamán égi Édesanyánkra, a Boldogságos Szűz Máriára irányul figyelmünk. Ő tiszteljük, amikor a loretói litánia egy-egy Máriáról vallotta tanítására azt feleljük: Könyörögj érettünk! Ez a tiszteletadásunk viszont csak akkor valóban keresztény, ha hasonlít ahhoz a szeretethez és tisztelethez, amellyel Jézus volt Édesanyja iránt.

Milyen volt ez a jézusi szeretet? Az isteni Gondviselés már öröktől fogva kiválasztotta ezt a názáreti leánykát, hogy Isten nagy titkainak hordozója és kísérője legyen. Megóvta őt a bűnnek minden foltjától, hűségessé és állhatatossá tette őt, élete végén pedig a mennyei dicsőségbe vette, hogy mindnyájunknak pártfogója és közbenjárója legyen a mennyben.

Mi miért veszünk részt egy-egy májusi ájtatosságon? Bízom benne, hogy azért, mert Máriát, Urunk Jézus Krisztus anyját mi is édesanyánknak érezzük, s mert mindnyájunkat ez a gyermeki lelkesedés és bizalom visz a közös imára.

Megbizonyosodhatunk arról is, hogy Isten nem hagyja jutalom nélkül azokat, akik engedelmeskedve szolgálnak neki és feltétel nélkül rá tudják bízni magukat.
Nézzük meg, melyek azok az értékek, amelyekkel Mária állhat előttünk, mint példakép.

Mária ember volt, egy zsidó leány a 2000 évvel ezelőtti Palesztinában, akit Isten kiválasztott és meghívott. Rendkívüli ajándékokat kapott, amely erősíti a nők fontos szerepét Isten előtt és az Egyházban. Ha ezek az értékek egy-egy korszak vagy nép életéből hiányoznak, akkor az egész emberiség kárt szenved.

Mária legfontosabb kiváltsága, hogy egyszerre volt szűz és anya. Ezt a két tulajdonságot egy asszony sem hordozhatja, csak ő. Isten nemcsak az üdvösség művének megvalósulásához választotta ezeket az értékeket, hanem az emberek üdvösségre vezető életéhez is szükségessé tette. Sajnos napjainkban mindkettőt nagyon lebecsülik és elvetik. Elvetik a szüzességet, hiszen aki házasságkötés előtt még szűz, azt nagyon gyakran betegnek vagy nem e világban élőnek tarják. És elvetik az anyaságot is, hiszen az kötelességekkel, a szeretetünk megosztásával jár. Mindkettőnek az a következménye, hogy magzatok millióit ölik meg szerte az egész világon. Ez történik akkor, ha az eltérünk azoktól az értékektől, amelyeket Isten az Ő Anyja által állít elénk.

Mária másik ilyen értéke otthont teremtő hivatása. Mária feleség és anya volt, és megteremtette a názáreti ház kellemes, imádságos, szolgálatkész légkörét. Egyiket sem hanyagolta el, hiszen jó felesége volt Józsefnek, és még jobb édesanyja volt Jézusnak. A názáreti házban biztos nem volt nagy kényelem és fényűzés, de biztos volt szerető hangulat, amely megérintett mindenkit, aki oda belépett. Ha ismét napjainkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy sokan nem házasodnak meg, élettársi viszonyban élnek, mert fontosabb számukra, hogy legyen karrierjük, jó anyagi hátterük, mindenki elismeréssel legyen irántuk, főleg pedig hogy ne kelljen elköteleződniük, hiszen az mindig feladatokkal és követelményekkel jár. Sok ember lakhelye egyszerűen csak lakás és ház lesz, nem pedig szeretettől és szolgálattól áthatott otthon.

És nem utolsósorban meg kell emlékeznünk Mária engedelmességéről, amelyet egész életében tanúsított. Máriát méltán mondhatjuk az első kereszténynek, hiszen ő volt az első, aki kimondta az IGEN-t, amely megváltoztatta a történelmet, hiszen Mária igenje által lépett a világba a második Isteni Személy, a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy megtegye Isten akaratát és helyreállítsa az istengyermeki kapcsolatot a mennyei Atya és az ember között, amely az első emberpár bűnbeesésekor csorbát szenvedett. Az angyal szavára Mária kimondta az igent, kimondta, hogy Íme az Úr szolgálóleánya, és ehhez a kimondott szavához hűséges maradt. Mária végigjárta Fiával a megváltás útját, mindig ott állt mellette, ott volt a közelében. Jézussal zarándokolt Betlehembe, majd Egyiptom földjére, Heródes halála után pedig vissza Názáretbe. Kísérte Jézust tanítói útján. Gondoljunk csak bele, hogy mit érezhetett Mária, amikor fiát megzavarodottnak, a Sátán cinkosának tartották; de benne ekkor sem merült fel kétség Isten ígéretével kapcsolatosan, hogy a gyermek Isten Fia lesz. Ez a legcsodálatosabb, amit megtanulhatunk Máriától, hogy mindig hűséges volt kimondott igenjéhez, soha nem akarta visszavonni, soha nem esett kétségbe.

Tőlünk, a harmadik évezred hajnalán élő keresztényektől is biztosan ezt várja Isten. Mindennap megkérdezi: akarsz-e az én gyermekem lenni, elfogadod-e a szeretetet és a kegyelmeket, amelyekkel elárasztalak? El mered-e kötelezni magadat mellettem? Talán azt gondoljuk, hogy a papok, szerzetesek azok, akiknek el kell kötelezniük magukat Isten szolgálatában. Téves ez a gondolat, hiszen mindannyian, akiket megkereszteltek, küldetést és feladatot kaptunk, hogy hűségesen járjuk életünk útjait.
Mária mindvégig hűséges volt, és Isten megjutalmazta őt azzal, hogy élete befejeztével a mennybe vette őt testével és lelkével. Isten ezt szánja mindnyájunknak, hiszen aki teljesíti Jézus parancsait, az számíthat arra, hogy azt a jutalmat kapja, amit mennyei Édesanyánk. Mária az ő mennybevételével nem fejezte be Fiáról való gondoskodását, ma is teszi, de már Krisztus megdicsőült testéről, az Egyházról gondoskodik, hiszen Jézus a keresztfán Máriára bízta János apostolt, az apostol által pedig az egész egyházat. Így mi mindannyian az ő oltalmazó palástja alatt vagyunk, ha elfogadjuk, amire Mária tanít – és mire tanít bennünket? Arra, amire a szolgákat a kánai menyegzőn: tegyétek azt, amit Ő mond, vagyis szeressétek Istent és szeressétek felebarátaitokat.

Mária ma is több alkalommal jön el a földre, hogy felhívja figyelmünket, hogy az utolsó óra rohamosan közeleg, az életünk nagyon rövid, és szeressük Jézust, mert csak benne van a mi üdvösségünk.

Lourdes, Fatima, Medugorje a Mária-jelenések által mind az imádság, a szeretet és a béke földjévé váltak. Emberek millió térnek meg ezeken a nagy zarándokhelyeken, mert Mária vezetése és oltalma alatt mind Jézushoz mennek. Miért ne válhatna a mi környezetünk is Lourdessé, Fatimává, Medugorjévé? Nincs más dolgunk, mint Máriával figyelni és megtenni azt, amit Jézus, az ő Fia, a mi Megváltónk mond és tanít.

Boldogok, akik Isten igéjét hallják, és tetteikben hűségesek maradnak hozzá – mondja Jézus.

Május hónap folyamán végzett ájtatosságaink segítsenek bennünket, hogy Mária anyai palástja alatt az Ige hallgatása és megtétele által örök életet és örök boldogságot nyerjünk!

Mikulyák László
rahói plébános, felső-Tisza-vidéki esperes

Előző cikkVacskamati virágja
Következő cikkImaoldal