Magyar imádság

1177

Isten, a mindenség teremtője, az ember megváltó és megszentelő Istene, magyarok Istene – hála eleinknek, s legfőképp Szent István királynak —, köszöntünk Téged!
Néked adunk hálát legfőképpen, mindenekelőtt s mindenért:
– Hála Néked, hogy megismerhettünk, befogadhattunk, s mi is gyermekeid közé tartozhatunk a népek nagy családjában.
– Hála Néked, hogy pogány őseink önpusztító kalandozásait szeretetre hívó szavad jövőt építő, nemes, értelmes céllá formálta át, s a rettegett ellenségből testvéri néppé, a kereszténység védőbástyájává formáltál minket.
– Hála Néked, hogy pogány őseink anyatiszteletét is megkeresztelvén, népünk szívébe plántáltad az Istenanya iránti szeretetet és megbecsülést, kinek kezébe István királyunk koronáját s árván maradt népe sorsát tette.
– Hála Néked, hogy az evangélium szellemétől ihletve első szent királyunk által arra oktattál: minden népben s minden nemzetben saját életünket is gazdagító testvért köszöntsünk és becsüljünk.
Szentháromság egy Isten: Atya, Fiú, Szentlélek, fogadd el dicsőítésünket.
– Dicsőítünk Téged, Mennyei Atyánk, minden jótéteményedért, a szeretetért, megbocsájtásért, amelyet szívünkbe, híveid szívébe, lelkébe, jellemébe adtál.
– Dicsőítünk Istenünk, világ Ura, mert rettenetes túlerőket fékeztél, s lettünk Európa s a kereszténység védelmezője.
– Dicsőítünk Fiúisten, Isten igéje, a mélységek által, amelyek feltárultak szentjeink, nagyjaink életében a te mélységeidből.
– Dicsőítünk, Tüzes Lélek, a lelkesedés által, mely fellobbant, s szenteket termett nemcsak népünk, hanem Európa, s a világ számára is.
– Dicsőítünk a lovagiasság nemes érzéséért, amellyel, akár életünk és vérünk árán is, özvegyek, árvák, szegények s megalázottak védelmezőjévé tettél minket.
– Dicsőítünk a tudomány és értelem ajándékáért, amellyel tudósaink hozzájárulhatnak a világ szépítéséhez, fejlesztéséhez.
– Dicsőítünk a megtisztulás és megújulás lehetőségéért a vérzivataros évszázadok szenvedései után, lankadó hitünk s eltévedt szívünk ébredéséért.

Ám szomorú, hogy ajándékaid s szereteted nemcsak javunkat szolgálják, hanem vesztünket is okozhatják, mivel visszaélünk velük. Most szóljon engesztelésünk minden pocsékolásunkért, kegyelmeddel való sáfárkodásunkért, kincseid sárba tiprásáért:
– Engesztelünk a szilaj hetykeségért, mikor a virtus hevében elhagyjuk törvényedet és a jámbor imádságot, s helyette egyre gyakrabban és egyre hangosabban súlyos káromlások hagyják el ajkunkat.
– Engesztelünk a szalmaláng lelkesedésért, amikor legszentebb ügyeinket is felemészti a múlatás, dorbézolás és a mámor.
– Engesztelünk a megosztottságért, amikor atyafiakat, édes testvéreket halálos és gyűlölködő ellenséggé, megbocsátani nem tudó idegenné változtat a meg nem értés és irigység.
– Engesztelünk az anyaság iránti tiszteletünk és érzékenységünk szétrombolásáért. Nem becsüljük Üdvözítőnk Anyját, Égi Édesanyánkat, akinek első szent királyunk népét örökül hagyta. így veszítjük el földi anyánk becsülését és becsületét, s leszünk magzataink tömeges mészárlásával öngyilkos nemzetté. A tengernyi vér s tömegével kiirtott élet égbe kiált!
– Engesztelünk anyagiasságunkért és acsarkodásunkért, amely hamuként lepi be s fojtja el nemes céljainkat, szent lelkesedésünket.
– Engesztelünk a pesszimizmusért, a keserű sötétenlátásért, amely összerombolt, s kiárusított életünk láttán eltölti szívünket.
Végül kéréssel fordulok Hozzád, elvesztett és megtalált Istenünk. Hiszen kimondtad örök hűségedet akkor is, amikor mi hűtlenné váltunk.
– Kérünk: töröld el az elmúlt évezrednek bűnbánattal Eléd tárt minden bűnét, mulasztását, tékozlását.
– Kérünk: gyógyítsd a bűn okozta sebeket népünk s a körülöttünk élő népek, nemzetek szívén, amelyeket – egymásnak s önmagunknak is – önzéssel, túlbecsüléssel s tévedésekkel okoztunk!
– Kérünk: vedd el összerombolt életünkből a pesszimizmust, s add vissza nemes önbecsülésünket, hogy legyen kedvünk élni, az életet szebbé teremteni s nagylelkűséggel, szeretetben szolgálni másokat is.
– Kérünk: vedd el szívünkből a magyar átkot, a testvéri megosztottságot, hogy saját gyógyulásunk tapasztalatával a népek nagy családjában is a jövő zálogát, az egységet építhessük.
Tudjuk, hogy mindez emberi erőnket meghaladó cél és feladat. Ezért imádságunkkal hitet teszünk Rólad, mindenségnek hatalmas, teremtő, megváltó, megszentelő Istene, segítségül hívunk s boldogan valljuk: Te vagy örökre a mi magyar népünknek is védelmező Istene.
Amen.

Papp Tihamér ofm.

Előző cikkEgyházunk a távoli országokban
Következő cikkA karácsony titka