Mit üzen Isten az álmainkon keresztül?

2972

A Szentírásban sok helyen találkozhatunk olyan történettel, melyben Isten álom által üzen az embernek, például Szent Józsefnek, Pilátus feleségének, Jákobnak és másoknak.

Ezek szerint az álmainknak ilyen nagy jelentősége lenne? Az álom valóban Isten hangja? Nem egészen. A Bibliában szereplő történetekben általában Nagy Álmokról van szó. Ezeket azért említette mega szent író, mert rendkívüli jelentőséggel bírtak. Ezek az álmok nem gyakran fordulnak elő az életben. Ha viszont előfordulnak, akkor akár nagy változásokat is eredményezhetnek.

Legtöbbször felületi álmokat látunk, melyek válaszként érkeznek a hétköznapi életre.Ezeknek néhány csoportját különböztetjük meg.

Ide tartoznak azok az álmok, melyek külső inger hatására jönnek létre. Pl. valakinek elzsibbad a karja és emiatt álmában is fájdalmat érez.

A belső szervi ingerek hatására létrejött álmok gyakran jelzik a kialakulóban lévő betegséget.

A felületibb álmok közé tartoznak a vágyálmok.

Vannak a korrigáló álmok is, melyek figyelmeztető jellegűek. Felhívják a figyelmet arra, hogy valamin változtatni kell.

Noha ezek nem Isten közvetlen üzenetei, mégis nagyon fontosak az életünkben, hiszen a lélek megismerése felé vezetnek, általuk megtudhatjuk, hogy mit üzen a tudatalattink.

Ezért ezek mind Isten jó adományai, melyek segítenek bennünket az életben.Vannak emberek, akik azt állítják, hogy nem szoktak álmodni. Ez nem gaz. Egyszerűen csak nem emlékeznek az álomra, vagy éppen nem veszik figyelembe és gyorsan elfelejtik. Viszont nagyon nagy segítség számunkra, ha emlékszünk álmainkra és meg is tudjuk ejteni azokat. A megfejtéshez álmoskönyveket kínálnak a könyvesboltok kirakatai vagy éppen jó ismerőseink.

Az álmok megfejtése azonban nem olyan könnyű. Figyelembe kell venni, hogy ki álmodja, hány éves az illető, milyen körülmények között él, milyen hatások érték, álomsorozatról van-e szó stb. A negyven év alatti személyek inkább objektív módon álmodnak, az dősebbek pedig szubjektíven.

Viszont az álmokban szerepelnek szimbólumok, melyeket fel lehet ismerni, melyek utalhatnak valamire. Amint Jézus is gyakran beszélt példabeszédekben, úgy az álmok is tele vannak képekkel. Például a tojás az a megújulást, új életet jelzi, a kéz a cselekedetre serkentést, kutya a hűséges barátot, az ajtó a megoldást jelenti stb. Sok esetben, ha hozzánk hasonló korú és velünk azonos nemű személlyel álmodunk, az saját
énünket szimbolizálja. Ha sötét alakról álmodunk, aki üldöz, az az árnyszemélyiségünk, vagyis a személyiségünk negatív oldala, amelyet sokszor nem ismerünk. Ha épület jelenik meg álmunkban, az a bensőnket szimbolizálja.

Amikor álmunkban legyőzünk egy ellenséget, megoldunk egy problémát, akkor valóban megoldódik valami bennünk. Több esetben fordult elő, hogy
egy személy, habár meggyónta bűnét, nem tudott saját magának megbocsátani. Miután feloldó álmot látott, bűntudata elmúlt.

Legyünk hálásak Istennek az álom ajándékáért. Használjuk eszközként saját magunk megismerésében. Ha van rá lehetőségünk, közvetlenül ébredés után jegyezzük fel azt, amit álmodtunk: ennek gyógyító hatása lehet. És végül, ha Nagy Álmunk van, hallgassunk Isten üzenő szavára és cselekedjük aszerint.

Bundáné Fehér Rita
(Gyökössy Endre református lelkész Isten elfelejtett nyelve, az álom című műve alapján)

Don Bosco álma

Don Boscónak, „a fiúk apostolának” számos nagy álma volt életében, melyekben Isten szólt hozzá, így mutatva neki utat. Első ilyen álma gyermekkorában volt, melyet így írt le maga a szent: „Kilencéves koromban álmot láttam, amelyet egész életemben soha el nem felejtettem. Egy igen tágas udvaron álló ház közelében voltam, ahol egy sereg gyermek tolongott. Egyesek nevetgéltek, mások játszottak, de voltak köztük olyanok is, akik káromkodtak. Amint ezeket az istentelenségeket meghallottam, közéjük rohantam, s rábeszéléssel és ütlegekkel akartam őket elhallgattatni. Ebben a pillanatban egy javakorabeli, tiszteletreméltó, előkelő öltözetű férfi jelent meg. Egész alakját fehér köpeny burkolta, arca azonban olyan fényes volt, hogy nem tudtam rátekinteni. Nevemen szólított és megparancsolta, hogy álljak a fiúsereg élére, miközben hozzátette: „Nem veréssel, hanemszelídséggel és szeretettel teheted ezeket barátaiddá. Kezdd el tehát azonnal a munkát! Tanítsd meg őket a bűn utálatosságára és az erény szépségére!”

Az álom folytatásában Jézus (hiszen Ő volt az) és a Szűzanya beszélgettek erről a kisfiúval. „A kellő időben mindent meg fogsz érteni” – mondta neki a Szűzanya. Ez az álom – mint később összes prófétai álmai – szóról szóra beteljesedett, amikor a vad utcagyerekekből és suhancokból becsületes, vallásos fiatalokat nevelt.

Előző cikkSzent Kristóf
Következő cikkHét jó tanács házaspároknak a lelkiéletről