„Róma püspökének hatalma a szolgálatban van”

666

 Ferenc pápa megkezdte péteri szolgálatát

Szent Józsefnek, az Egyház védőszentjének liturgikus ünnepén, március 19-én ünnepélyes szentmisével kezdte meg péteri szolgálatát Róma új püspöke.

A szertartás előtt Ferenc pápa fehér dzsipen körbejárt a téren, és köszöntötte az éljenző, hatalmas hívősereget. A világ számos nemzetének lobogóját láthattuk a téren, valóban jelen volt az egész világegyház. Amint Ferenc pápa a vasárnap déli Úrangyala-imádság alkalmából mondta: ez a tér magára ölti a világ méreteit.

A világ minden részéről több mint 130 küldöttség volt jelen: 31 államfő, közöttük Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, aki a magyar delegációt vezette. A keresztény egyházak és a nemkeresztény vallások nagy számban képviseltették magukat.

A szertartás Szent Péter sírjánál kezdődött, majd a téren folytatódott, amely a hagyomány szerint Szent Péter vértanúságának a színhelye – a pápa pedig Péter utóda. A pallium és a gyűrű átadása után a bíborosok engedelmességet fogadtak az új pápának. Ezután kezdődött el a szentmise. A szentmise után a pápa a bazilikában fogadta a különböző országok küldöttségeinek vezetőit. A keresztény egyházak és más vallások küldöttségeivel másnap délelőtt találkozott. A szentmise homíliája (részletek)

Kedves Testvérek!

Megköszönöm az Úrnak, hogy péteri szolgálatom elején Szent József, Szűz Mária jegyese, az egyetemes egyház védőszentje ünnepén mutathatom be ezt a szentmisét. Ez az egybeesés nagyon gazdag jelentést hordoz, továbbá névnapja tiszteletre méltó elődömnek: mellette állunk imáinkkal, szeretetünkkel és hálánkkal – kezdte homíliáját Ferenc pápa.

Custos – őrző

„József úgy cselekedett, amint megparancsolta az Úr angyala. Magához vette feleségét” (Mt 1,24). Ezek a szavak már magukba foglalják azt a küldetést, amelyet Isten bíz Józsefre: legyen „custos”, őrző. Kinek az őrzője? Máriáé és Jézusé; de ez a küldetés később kiterjed az egyházra is. Állandó jelenlét, maradéktalan hűség Hogyan gyakorolja József ezt a küldetését? Diszkréten, alázattal, csöndben, de állandó jelenlétben és maradéktalan hűségben, akkor is, amikor számára érthetetlen dolgok történnek. A Máriával kötött házasságtól kezdve addig az epizódig, amikor a 12 éves Jézus a jeruzsálemi Templomban tanít, József minden pillanatban szerető gondoskodással van jelen.

Felesége, Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a népszámláláskor Betlehembe vezető úton, Jézus születésének aggodalommal és örömmel teli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában, a gyermek izgatott keresésekor, amikor a Templomban találnak rá; majd a názáreti otthon mindennapi életében, a műhelyben, amelyben megtanította Jézusnak az ácsmesterséget.

A keresztény hivatás középpontjában Krisztus áll Hogyan éli meg József azt a hivatását, hogy Mária, Jézus és az egyház őrzője legyen? Úgy, hogy szüntelenül Isten felé fordul, nyitott jeleire, készen áll Isten, nem pedig saját terveire. József az „őrző”, mert tud Istenre hallgatni, hagyja, hogy Isten akarata vezesse, és éppen ezért még nagyobb odaadással gondoskodik a rábízott személyekről, reálisan értelmezi az eseményeket, figyel a környező világra, képes bölcs döntéseket hozni. Kedves barátaim, Józsefben látjuk azt, hogyan kell válaszolnunk az isteni hivatásra: szívesen, készséggel. Azt is látjuk, hogy a keresztény hivatás középpontjában Krisztus áll! Őrizzük meg Krisztust életünkben, hogy másokat is őrizhessünk, őrizzük meg a teremett világot!

A gyöngédség a lélek ereje

A mások feletti gondoskodás, őrködés jóságot igényel, azt kéri, hogy a jóságot gyöngédséggel éljük meg. Az evangéliumban Szent József erős, bátor munkásemberként jelenik meg, de lelkéből nagy gyöngédség árad, amely nem a gyengék erénye, hanem éppen ellenkezőleg, a lélek erejére vall, kifejezi azt a képességet, hogy tudunk másokra figyelni, mások iránt részvéttel lenni, valóban megnyílunk a másik, a szeretet felé. Ne féljünk a jóságtól és a gyöngédségtől!

Az igazi hatalom a szolgálat

Ma, Szent József ünnepével együtt ünnepeljük Róma új püspöke, Péter utóda szolgálatának kezdetét. Ez hatalommal jár. Természetesen Jézus Krisztus hatalmat adott Péternek, de milyen hatalomról van szó? Soha ne feledjük, hogy az igazi hatalom a szolgálat. A pápának is, ahhoz, hogy gyakorolja hatalmát, egyre inkább előre kell haladnia abban a szolgálatban, amelynek ragyogó csúcspontja a kereszten van. Követnie kell Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatát, és hozzá hasonlóan szélesre kell tárnia karját, hogy megőrizze Isten egész népét és befogadja szeretettel és gyöngédséggel az egész emberiséget. Különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket, azokat, akikről Máté ír a szeretetről szóló utolsó ítélet kapcsán: akik éheztek, akik szomjaztak, akik idegenek, mezítelenek, betegek voltak, börtönben raboskodtak (vö. Mt 25,31-46). Végül Ferenc pápa ezekkel a szavakkal fejezte be homíliáját: „Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérjen el szolgálatom során, nektek pedig azt mondom: imádkozzatok értem! Ámen.”

Előző cikkBenedek pápától Ferenc pápáig
Következő cikkTizennégy évesen már tudtam, mi az utam