„Aki életét adta értünk”

718

 Hitünk legnagyobb misztériuma Jézus húsvéti műve. Erre az ünnepre 40 napig készülünk, de ünnepeljük minden vasárnap (oroszul воскресение) is. Jézus kérése szent parancs nekünk, hogyan kell e nagyböjtben imádkoznunk, böjtölnünk és az irgalmas szeretetet gyakorolnunk (vö. Mt 6,8). Csak ezen az úton juthatunk el az Ünnep magaslatára, örömébe.

Pápa urunk idei nagyböjti üzenetében az előbb említett harmadik feltételt, a szeretet cselekedeteit különösen is ajánlotta, hiszen mindenhol a világban sok a szenvedő, szegény és beteg, akikben – tudjuk – Jézust magát látogatjuk meg, és konkrét tettekkel fejezhetjük ki szeretetünket. Ne felejtsük el, ezek lesznek a legfontosabb feltételei az Ő szép Országába való jutásnak (lásd az utolsó ítélet vizsgakérdéseit: Mt 25,31-46). Pápa urunk is ezt kérte az egész világba küldött nagyböjti üzenetében, hogy „figyeljünk egymásra, és szeretetre, jótettekre buzdítsuk egymást”, hisz felelősségünk van a felebarát (ближній, vagyis elsősorban a körülöttünk lévők) iránt! E világ betegségeinek okát már VI. Pál pápa is a testvériség hiányában állapította meg. Nekünk, Krisztus híveinek különösen bizonyítanunk kell a világ előtt, hogy Isten a szeretet, aki életét adta és adja értünk, hogy mi is feltámadjunk, s éljünk! Minden keresztény ember úgy tekintsen tehát magára, mint aki már meghalt a bűnnek, s Krisztusban új emberré lett. Életünket, sőt már szívünk vágyait se irányítsa e világ szelleme, mely kíméletlen önzésre, csak a testünk kívánságainak kielégítésére vezetne – de így elfordít minket éltető, szerető Atyánktól, egymástól, sőt lelkünk legmélyebb, tiszta vágyától is. Aki hiszi, hogy Jézus feltámadt halottaiból, az tudja, hogy Ő most az Egyház titokzatos feje, s Ő azt kéri, hogy „a tagok törődjenek egymással” (1 Kor 12,25).

„Életünk ajándékba kapott értékes idejének célja, hogy Isten szeretetében fölfedezzük és véghezvigyük a jótetteket” (XVI. Benedek pápa). Tanúskodjunk tehát így helyesen Krisztus feltámadásáról, ne csak a szép húsvéti köszöntéssel! Képmutató dicsekvés volna csak a hiteddel hencegni (vö. Jak 1,22). Szent Pál, a keresztény hit nagy hirdetője is megmondta, hogy „a hit a szeretet által tevékeny” (Gal 5,6). Legyünk tehát egész életünkben egymás szolgálatára, amint Jézus, az Úr és Mester is tette. Van értelme, sőt, csak ennek van értelme, hiszen Jézus Krisztus feltámadt, és mi is feltámadunk!

Minden Olvasónak kegyelemben gazdag, szép húsvéti ünnepeket kívánok!

Majnek Antal püspök

 

 

 

 

 

Hitunk legnagyobb miszteriuma Jezus husveti m.ve. Erre az unnepre 40 napig keszulunk, de unnepeljuk minden vasarnap (oroszul воскресение) is. Jezus kerese szent parancs nekunk, hogyan kell e nagybojtben imadkoznunk, bojtolnunk es az irgalmas szeretetet gyakorolnunk (vo. Mt 6,8). Csak ezen az uton juthatunk el az Unnep magaslatara, oromebe. Papa urunk idei nagybojti uzeneteben az el.bb emlitett harmadik feltetelt, a szeretet cselekedeteit kulonosen is ajanlotta, hiszen mindenhol a vilagban sok a szenved., szegeny es beteg, akikben . tudjuk . Jezust magat latogatjuk meg, es konkret tettekkel fejezhetjuk ki szeretetunket. Ne felejtsuk el, ezek lesznek a legfontosabb feltetelei az . szep Orszagaba valo jutasnak (lasd az utolso itelet vizsgakerdeseit: Mt 25,31-46). Papa urunk is ezt kerte az egesz vilagba kuldott nagybojti uzeneteben, hogy .figyeljunk egymasra, es szeretetre, jotettekre buzditsuk egymasth, hisz felel.ssegunk van a felebarat („q„|„y„w„~.„z, vagyis els.sorban a korulottunk lev.k) irant! E vilag betegsegeinek okat mar VI. Pal papa is a testveriseg hianyaban allapitotta meg. Nekunk, Krisztus hiveinek kulonosen bizonyitanunk kell a vilag el.tt, hogy Isten a szeretet, aki eletet adta es adja ertunk, hogy mi is feltamadjunk, s eljunk! Minden kereszteny ember ugy tekintsen tehat magara, mint aki mar meghalt a b.nnek, s Krisztusban uj emberre lett. Eletunket, s.t mar szivunk vagyait se iranyitsa e vilag szelleme, mely kimeletlen onzesre, csak a testunk kivansagainak kielegitesere vezetne . de igy elfordit minket eltet., szeret. Atyanktol, egymastol, s.t lelkunk legmelyebb, tiszta vagyatol is. Aki hiszi, hogy Jezus feltamadt halottaibol, az tudja, hogy . most az Egyhaz titokzatos feje, s . azt keri, hogy .a tagok tor.djenek egymassalh (1 Kor 12,25).

.Eletunk ajandekba kapott ertekes idejenek celja, hogy Isten szereteteben folfedezzuk es veghezvigyuk a jotetteketh (XVI. Benedek papa). Tanuskodjunk tehat igy helyesen Krisztus feltamadasarol, ne csak a szep husveti koszontessel! Kepmutato dicsekves volna csak a hiteddel hencegni (vo. Jak 1,22). Szent Pal, a kereszteny hit nagy hirdet.je is megmondta, hogy .a hit a szeretet altal tevekenyh (Gal 5,6).

Legyunk tehat egesz eletunkben egymas szolgalatara, amint Jezus, az Ur es Mester is tette. Van ertelme, s.t, csak ennek van ertelme, hiszen Jezus Krisztus feltamadt, es mi is feltamadunk!

Minden Olvasonak kegyelemben gazdag, szep husveti unnepeket kivanok!
Majnek Antal puspok

Előző cikkIsten a helyes végén néz a távcsőbe
Következő cikkImaoldal