Hazai hírek, felhvások

714
FELHÍVÁS

A papi tanáccsal való megbeszélés alapján felterjesztjük Rómába az alább felsorolt, vértanú-halált halt illetve a lágerek pokla után is sokat szenvedett papjaink névsorát, kérve az ő boldoggá avatási eljárásuk beindítását. Mindenkit kérek, aki egyet is ismert közülük, hogy tudasson az egyházmegyével minden fontos információt, amit az ő szenvedésükről, életszentségükről tud. Ezt megteheti úgy, hogy leírja mindazt, amit tud róluk, esetleg tollba mondja plébánosának, vagy közvetlenül a püspökséghez fordul.

fr Majnek Antal püspök

A papok listája:

Árvay Dezső, Bakó Zoltán, Bártfay Kálmán, Dr. Bujaló Bernát, Csáti József, Galambos József, Haklik Sándor, Homolya Péter, Horváth Ágoston, Pásztor Ferenc, Sörös János, Tindira Ernő, Tóth József, Tőkés (Trefszker) György, Heveli Antal, Hudra Lajos, Lőrincz István, Dr. Tempfli István.

Majnek Antal püspök atya 2006. január 6-án ünnepli püspökké szentelésének 10. évfordulóját. 1996. január 6-án, Rómában szentelte püspökké II. János Pál pápa. Támogassuk őt imáinkkal, hogy Istenünk, aki őt erre a szolgálatra kiválasztotta, mindig adja meg neki a szükséges erőt, kegyelmet és bölcsességet, hogy Neki tetszőén tudja ellátni ezt a szép és nehéz feladatot mindannyiunk üdvösségére.
Október 16-án, vasárnap a szentmiséken a romániai árvíz károsultjainak javára gyűjtöttünk templomainkban. A Székely- és Csángóföldön is pusztító árvizek áldozatainak megsegítésére 12 ezer hrivnya gyűlt össze egyházmegyénkben, amit gyorsan továbbítottunk számukra.

November 26-án Ungváron az ifjúsági szentmise után Sillye Jenő és barátai koncertet tartottak a plébániatemplomban.

December 2-4. között Zsdenyijevóban (Szarvasházán) a Nemzeti Civil Alap támogatásával a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány konferenciát szervezett magyarországi és kárpátaljai civil szervezetek képviselőinek, köztük a karitász-szervezetek, egyházi oktatási intézmények munkatársainak. A programon összesen 73-an vettek részt. A találkozó igen jó hangulatban zajlott, a régi kapcsolatok ápolása mellett lehetőség nyílt újabb ismeretségek szerzésére. Ezen kívül a konfliktuskezelés elméletéről és gyakorlatáról, a pályázatírás és költségvetéskészítés rejtelmeiről is szó volt.
„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád arcát az Úr, és kegyelmezzen neked, fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békét teneked!”

(Szám 6,24-26)

Sok szeretettel köszöntik p. Bohán Béla atyát 70. születésnapján az ungvári Hívek.

Külföldi hírek

57 új papot szenteltek a Hanoi Egyházmegyében

November 29-én
a hanoi székesegyházban 57 diakónust szentelt pappá Crescenzio Sepe bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregáció prefektusa. A hírt a hanoi regionális szeminárium hozta nyilvánosságra. Évekig tartó elnyomás után Vietnam északi részén is kibontakozóban van a hivatások helyzete. Az 57 új pap 8 egyházmegyéből származik.

1954-ben
, amikor Vietnamot két részre osztották, az északi részen alig maradt pap, mivel a híveket követve ők is az ország déli részére menekültek. Az északi terület paphiányát még súlyosabbá tette az a tény, hogy a kommunista hatóságok éveken át nem engedték meg szemináriumok létesítését, és egy-egy papot is csak ritkán szentelhettek.

A helyzet a 80-as évek vége felé kezdett megváltozni. 1987-ben engedélyt adtak, hogy regionális szemináriumot nyissanak Hanoiban és Ho Si Minh városban. A következő években pedig újabb négy papképző intézet kezdte meg működését más egyházmegyékben. Kezdetben a hatóságok megszabták, hogy csak 6 évenként léphettek új jelöltek szemináriumba, később ezt az időszakot 3 évre, majd 2 évre csökkentették. A hanoi szeminárium kiváltságos helyzetben van, mivel évente vehet fel papjelölteket, bár kezdetben a jelöltek maximális számát 50 főben állapították meg. Egy 2004-ben hozott határozat szerint Hanoiban 90 szeminaristát vehetnek fel évente.

A vallásügyi törvény, amely ugyan számos megszorítást tartalmaz minden vallás számára, újabban megkönnyítette a papszenteléseket, jelenleg ugyanis már nem kötelező a kormány előzetes engedélye. Ebben az időszakban megkezdődött a titokban szentelt papok jogi helyzetének hivatalossá tétele is. Crescenzio Sepe bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregáció prefektusa a püspöki konferencia meghívására érkezett Vietnamba, ahol november 28. és december 6. között tett látogatást.

VR/MK

A pápa megáldotta az olimpiai lángot

Az Úrangyala elimádkozása után XVI. Benedek pápa megáldotta az olimpiai lángot, amely december 8-án haladt át Rómán, hogy folytassa útját Torino felé a 2006-os téli olimpiai játékokra.

„Emlékeztessen ez a láng mindenkit a béke és a testvériség értékeire, amelyek az olimpia alapját képezik” – mondta a Szentatya. VR

40 éve, 1965. december 8-án ért véget a II. Vatikáni Zsinat

VI. Pál beszédéből: „A szeretet üzenete: ez a zsinat üzenete. Bár lobbantaná lángra szívünket e szeretet szikrája!”

A Zsinat, amikor most befejeződik, utoljára még az egész emberiséghez fordul, és üzenetet küld mindenkinek. Üdvözletünk egyetemes, mert magában foglalja az egész világot: a zsinati atyákat, az államok képviselőit és Isten egész népét.

Úgy tekintse a világ a Zsinat szavát, mint egyszerű beszélgetést, amellyel mindenkinek szívéhez kívánt szólni. Azt szeretnők, hogy megerősödjék a kapcsolat az Egyház és a világ között. Ezek a mostani üdvözlő szavaink tulajdonképpen nem búcsúszavak az elválás előtt, hanem a szeretet köszöntése. Az Egyház barátilag, szívesen látott vendégként szeretne belépni mindenkihez, hogy megismételhesse Jézus szavát: „Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És nem úgy adom nektek, amint a világ adja.” (Jn 14,27)

Azt se felejtsük azonban: az Egyház szava és üdvözlete nem egyszerű evilági szó, az emberekhez való kapcsolata nem egyenlő felek közti kapcsolat. Hiszen az Egyházban jelen van maga az Úr, láthatatlanul bár, de valóságosan és tevékenyen, és belenyúl az emberi történésekbe. Min-denekfelett arra sürget bennünket, hogy tanuljunk meg szeretni! A szeretet üzenete: ez a zsinat üzenete. Bár lob-
bantaná lángra szívünket e szeretet szikrája; ez a szeretet hassa át minden elgondolásunkat, minden tanításukat, minden szándékunkat. Ez a szeretet valósítsa meg mindazt, amit most a Zsinat útjára indított; újítsa meg a világ gondolkodásmódját, tetteit, szokásait, erkölcseit. Ez a szeretet legyen forrása az emberiség új örömének és reményének.

A II. Vatikáni Zsinat záró üzenete a fiatalokhoz

Ti vagytok az egyház jövője!
„Oly időkben éltek, kedves fiatalok, amikor átalakulóban van az egész világ. Ti vagytok a mi korunk szeme fénye, ti vagytok a jövő társadalma, ti vagytok az egyház jövője. Az örökké ifjú Krisztus-arc tündöklik rajtatok.’ A zsinat különösen is kihangsúlyozta az emberi személy méltóságát, hogy amikor majd ti lesztek felnőttek, mindnyájan szabadságban és megbecsülésben éljetek. Vigyázzatok, hogy meg ne mérgezze a ti lelketeket is az önzés szelleme. Fiatal energiáitokat állítsátok Krisztus szolgálatába! Legyetek bátrak, idealisták, tiszták, őszinték, és építsétek fel azt az új világot, amelyben Krisztus a központ!”

Foirás: Magyar Kurír, 1965. december 10.

XVI. Benedek: A családdal együtt töltött ünnep a fontos

Nem az ajándékvásárlás a fontos, hanem a családdal együtt töltött ünnep – mondta december 11-én, advent harmadik vasárnapján XVI. Benedek pápa, aki szerint a karácsony szellemét legjobban az otthon, közösen épített betlehem fejezi ki.

A betlehem szokását Szent Ferenc terjesztette el, aki a közép-olaszországi Greccio kisvárosában elsőként rendezett élő betlehemet. Most sem létezik másfajta karácsony – mondta az egyházfő, aki megáldotta azokat a Kisjézus-szobrokat, amelyeket az olasz gyerekek majd a jászolban helyeznek el.

radio.hu/MNO

XVI. Benedek pápa 2006-ban ellátogat Lengyelországba

Stanislaw Dziwisz krakkói metropolita érsek bejelentette, hogy XVI. Benedek pápa 2006-ban Lengyelországba látogat.

II. János Pál pápa volt személyi titkára arról is nyilatkozott, hogy Franciaországban történt a csoda, amelyet Isten szolgája, II. János Pál pápa boldoggá avatási eljárásának lefolytatásához elfogadtak. Azt is elmondta, hogy az eljárás krakkói szakasza nagy léptekkel halad előre, a tervek szerint márciusban már le is zárul. Nagyon sokan tesznek vallomást az elhunyt pápa életszentségéről. Ezek a tanúságtételek a világ minden nemzetétől érkeznek, mivel a pápa az egész egyetemes egyházhoz tartozik -mondta még Dziwisz érsek. Hozzátette: sok-sok csoda közül választották ki éppen azt, amely Franciaországban történt, talán azért, mert olyan országról van szó, ahol a legkevésbé számítottak volna rá.

VR
Előző cikk„A Pityu bácsi fia”
Következő cikkAmikor indokolatlanul haragszunk