LELKISÉGEK. MOZGALMAK

783

Szociális testvérek

A Társaságot XIII. Leó pápának a Szentlélekről és a szociális kérdésről (Rerum Novarum) kiadott enciklikáinak szellemében Slachta Margit alapította 1923- május 12-én, azzal a szándékkal, hogy az ősi szerzetesi elkötelezettséget a „puszták rejtekéből az élet centrumába” vigye, és
így válaszoljon a modern világ egyéni és társadalmi ínségére.
„A Társaságnak célja, hogy hivatásos és képzett munkaerőket adjon az Egyháznak és a társadalomnak, ezért kizárja saját intézmények létesítését, nehogy ettől a programtól szervezeti önzés valaha is elcsábítsa, vagy erejét, mellyel mások rendelkezésére kellene állnia, önérdekek kiszívják. Legsajátosabb és úttörő feladatának a Társaság azt tekinti, hogy a közéletnek neveljen olyan munkásokat, akiknek hivatásbeli feladata, hogy a katolikus közérdeket, a család, nő és gyermek ideigvaló és örök boldogulásának érdekeit képviselje. Ezért a Szociális Testvérek Társasága olyan Krisztus-katonákat akar nevelni, akik a szó erejével, a szervezés technikájával, szellemi fegyverekkel, megelőző tevékenységben, tömegeket felölelve, a jövő generációkra kihatóan állnak őrt az Egyház érdekei, a család javai mellett. Munkabeli hivatása belső összefüggésben van a Szentlélek Úristen kultuszával. Mivel tagjait töretlen utakra küldi, exponált helyekre állítja, sőt a holnap problémáinak oldozgatásával bízza meg, a testvéreknek állandóan választaniuk, dönteniük, helytállniuk, ellenállniuk, kitartaniuk és kezdeményezniük kell… Élve a lélekkel teltség boldogságát és minden emberi boldogtalanság okát a lélektelenségben látva a testvérek különleges szeretethivatásuknak tekintik a Szentlélek-kultusz terjesztését ebben a több-lélek után szomjazó világban…” (Slachta Margit: Lélek szava, 1939- január 1.)

Ma ezt így fogalmazzuk:
A testvérek Isten dicsőségét szolgálva akarnak tanúságot tenni a Megszentelő Szeretetről, és részt vállalni Krisztus megváltó művében. A Társaság eszményét: 1. benedeki lelkiség, 2. a Szentlélek iránti különleges tisztelet, 3- modern forma, 4. a közszellemet is átformálni akaró szociális szeretet – az Élet a Szentlélekben című Szabályzat foglalja össze.
Ezt a II. Vatikáni Zsinat értelmében megújított Szabályzatot 1986. május 12-én hagyta jóvá a Társaság Központjának Ordináriusa (Buffalo Ny. USA.). Ezt dr. Paskai László bíboros érsek 1989- június 27-én tudomásul vette és megerősítette.
Egyházjogilag a Társaság „Apostoli célokra egyesült közösség”. Az új Kódex szerint ez biztosítja legrugalmasabban, hogy az eredeti karizmát minden körülmény között a legkorszerűbb formában élhessék a testvérek. (Pl. viselhetnek egyenruhát, de élhetnek teljesen jeltelenül is.) A Szociális Testvérek Társaságának kerületei: az USA, Buffalo; Cuba, Szlovákia, Románia és a magyarországi Kerület. Föderatív formában kapcsolódunk a Los Angeles-i és kanadai szociális testvérekhez. A Szociális Testvérek Társaságának Magyarországi Kerületében 115 testvér, 11 jelölt és a kültagok munkálkodnak az „Igazság és Szeretet Lelkének” vezetését kérve, Isten Országának építésén „az egyesek lelkében, a hazában és a társadalomban.”
Szerzetesi elkötelezettségünk stílusa fogadalmaink értelmezéséből következik. Margit testvér tanítása szerint:
a) a tisztaság fogadalmát, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus iránti jegyesi szeretetet,
b) az engedelmességet, mint az isteni Jegyessel való akarategységet,
c) a szegénységet, mint lelki függetlenséget és a Gondviselésre hagyatkozó bizalmat értelmezzük.
Azért, hogy a Társaság, mint testvéri közösség, jelszerűen megvalósíthassa az „egységet a sokféleségben”, hogy az emberi kapcsolatok gyógyulásának helye lehessen, az Úristentől kapott karizmához, a Társasághoz és a testvérekhez a hűség fogadalmával is elkötelezzük magunkat.
A Társaság fogadalmas tagja lehet minden egyházilag szabad állapotú, testileg, lelkileg, idegrendszerileg egészséges 20 és 40 év közti római katolikus nő, akit sürget Krisztus szeretete és a világ ínsége, aki képes és készséges a Társaság lelkiségének és küldetésének elsajátítására, és aki vállalja a legalább hároméves képzést. (Ez nem jelent együttlakást.)
A Társaság kültagja lehet minden olyan keresztény, aki a Társaság szellemében akar élni, és a testvérekkel együtt akar részt venni az „új égért és új földért” való munkában.
A testvérek elkötelezett szeretettel és alapos szaktudással akarnak dolgozni mindenütt, ahová egyéni adottságaikon, képzettségükön vagy a Társaságon keresztül az Úristen küldi őket. Ezért kívánatos, hogy a jelentkezőknek legalább érettségijük, szakmájuk, oklevelük vagy diplomájuk legyen. Dolgozhatnak karitatív, szociális, egészségügyi, oktatásügyi, közgazdasági vagy közéleti területeken, akár közvetlenül az Egyház, az evangelizáció szolgálatában.
Közösségi életünk megélési formái:
– együttlakó közösségek,
– rendszeresen összejáró közösségek.
A világban való aktív jelenlét és a modern élet ínségével való szüntelen találkozás miatt a Társaság erősen hangsúlyozza a kontemplatív dimenziót a testvérek egyéni és közösségi életében egyaránt.
Ezért törekszünk arra, hogy alakuló testvérházainkban legyen kápolna, és fontosnak ismerjük a rendszeres közösségi szentségimádást.

(Lelkiségek – mozgalmak. Országos Lelkipásztori Intézet, 1994.)

Salkaházi Sára

1944 decemberében Budapesten a Bokréta utcai Dolgozó Lányok Otthonában a hivatalos otthonlakók mellett mintegy 25 üldözött tartózkodott illegálisan. Egy törvényesen ott lakó vidéki lány, akit Sára testvér óvni akart a szabados, kicsapongó élettől, bosszúból feljelentette őt.
A nyilasok megérkezésekor Sára testvér éppen házon kívül van. Amint Hedvig testvér társaságában a házhoz közeledik, mindketten látják a bejáratnál posztoló fegyveres nyilas őrséget. Hedvig testvér jól sejtve a veszélyt, megkérdezi Sárát: „Nem akarsz inkább lelépni, hogy majd később visszatérhess?”
Sára testvér nem akart lelépni. Bement. És ezzel a sorsa megpecsételődött. Rajta kívül őrizetbe vették még az embermentésben szintén részt vevő, ugyancsak kassai származású Bernovits Vilma hitoktatónőt. A jól szervezett hamis papíroknak köszönhetően a huszonöt üldözött közül csak négynek nem találták rendben az iratait.
Ami ezután történt, arról húsz évvel később értesülünk, amikor az úgynevezett zuglói nyilasper egyik vádlottja tesz vallomást a bíróság előtt.
A foglyokat azon a bizonyos december végi napon a késő esti órákban a fővámház elé szállították, és levetkőztették őket. A szerencsétlenek ott álltak a víz szélén, és tudták, hogy meg kell halniuk. Voltak, akik jajveszékeltek és életükért könyörögtek. Ekkor – mielőtt a sortűz eldördült volna – egy alacsony termetű, rövid, fekete hajú nő valamilyen megmagyarázhatatlan nyugalommal kivégzői felé fordult, egy pillanatra szemükbe nézett, majd letérdelt, s égre emelt tekintettel nagy keresztet vetett magára. Ez volt utolsó mozdulata.
A Szociális Testvérek Társaságában csak egyetlen alacsony termetű, rövidre nyírt hajú testvér volt, akiről mindenki tudta, hogy széles mozdulatokkal szokott keresztet vetni a mellére.
Ő volt Salkaházi Sára.
Csak elöljárói tudták, hogy Sára testvér 1943. szeptember 14-én felajánlotta életét és halálát testvéreiért.

(A LÉLEK SZAVA 98/2)

„Fogadd el az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös, nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket, és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől: Irántad, az Egyház, a hivatás és a Társaság iránt.
Amennyiben pedig isteni végzésed terveiben az én halálom benne foglaltatik, ebben az esetben is fogadd el életemet-halálomat, mint értük való áldozatot.
Ezt a felajánlást teszem Elöljáróim engedélyével, édes Szűz Anyám keze által, Szent József, Szent Benedek atyánk, Avilai Nagy Szent Teréz, Szent Sára és Szent Őrzőangyalom segítségét kérve, nem a magam erejében, hanem a teljes Szentháromság kegyelmében bízva. Ámen.
Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelemmel, fájdalommal és szenvedéssel együtt. Amen.”

1943. szeptember 14.
Salkaházi Sára

Előző cikkA Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság jogtörténeti áttekintése (3.)
Következő cikkÚgy segítsük az embereket, hogy ők is segítsék egymást