Majnek Antal megyéspüspök rendelkezései és híveihez írt levelei a járvány kapcsán

451

Kedves Testvérek!

Annak a krízishelyzetnek kapcsán fordulok hozzátok, amibe a koronavírus-járvány következtében került a világ. Ukrajnában karantént vezettek be, melynek szabályai folyamatosan változnak. Mi, püspökök és papok mindent megteszünk e szabályok betartásáért, melyekről tájékoztattunk benneteket a templomokban, ily módon is teljesítjük pásztori szolgálatunkat. Most pedig ezzel a levéllel fordulunk hozzátok.

Kérlek benneteket, hogy tartsátok be a járvánnyal kapcsolatos rendelkezéseket, melyeket az állami (az elnök és a kormány) és az egyházi vezetőség (az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia) hoz. Mindannyiunk érdekében hozzák a rendeleteket, saját felelősségünk is, hogy betartsuk, s ne veszélyeztessük a magunk és mások életét, egészségét.

Szentmise és felmentés

A köztársasági elnök döntése alapján 10 főnél több személy nem lehet jelen egy helyen. Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia döntésének értelmében és saját hatáskörömben is egyházmegyém minden hívét felmentem a vasárnapi szentmisén való részvétel alól. Ugyanez vonatkozik a kötelező ünnepekre is. A felmentés visszavonásig érvényes. Ebben az időszakban nem számít bűnnek a szentmiséről való távolmaradás.

Mi, papok mindennap be fogjuk mutatni a szentmisét a templomokban, zárt ajtók mögött, s közben értetek és szándékaitokra is imádkozunk.

Ebben a helyzetben fokozottan figyelmetekbe ajánlom a rádió, a tévé és az internet adta lehetőségeket a szentmise követésére, mely közben lelki áldozást végezhettek. Egyházmegyei honlapunkon megtaláljátok ezek elérhetőségeit. Azt tervezzük, hogy egyházmegyénk templomaiból is online miseközvetítéseket szervezünk.

Aki nem tud ilyen úton sem bekapcsolódni a szentmisébe, annak azt javasoljuk, hogy vasárnap egy órát töltsön imádsággal és Szentírás-olvasással.

A 10 fős korlátozás minden eseményre vonatkozik: rózsafüzérre, imacsoport gyűlésére, keresztútra, hittanórára stb. Legjobb azonban, ha az elkövetkező időben semmilyen csoportos alkalmat nem tartunk meg. Isten előtt az a kedves, ha vigyázunk egymásra, és nem kockáztatunk fölöslegesen.

Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok otthon közösen, ahogy ez régen is szokásban volt, különösen most, lehetőleg a családfő vezetésével. Lehet együtt imádkozni a keresztutat, a rózsafüzért, kötetlen imát vagy más imát, különösen vasárnap pedig olvassátok együtt a Szentírást. A szentmisén való részvételről való kényszerű lemondást pedig nagyböjti áldozatvállalásnak is tekinthetitek.

A templomok a lehetőségekhez mérten nyitva lesznek, hogy napközben betérhessetek oda egyéni imára. Eközben is tartsátok be a karanténhoz kapcsolódó előírásokat.

Kérjük, hogy a temetési szertartásokra az elhantolás helye mellett kerüljön sor, a legszűkebb családi kör részvételével.

Áldozás

Amennyiben lehetőségetek nyílik arra, hogy maximum 10 fővel tartott szentmisén részt vegyetek, akkor javaslom, hogy kézbe áldozzatok. Papjaitok el fogják mondani nektek az áldozás menetét.

Gyóntatás és szentmisén kívüli áldozás

A papokat megkértem arra, hogy tudassák veletek azokat az időpontokat, amikor gyónni mehettek a templomba, és szentmisén kívül szentáldozáshoz tudtok járulni. Itt is tartsátok be a püspökkar ide vonatkozó előírásait.

Papok felkeresése, betegekhez hívása

Bátran keressétek papjaitokat, ha gyónni, áldozni szeretnétek, vagy ha valamilyen komoly lelki gond miatt szeretnétek beszélni velük.

Fontos, hogy a betegekhez továbbra is ugyanúgy hívjatok papot, hiszen a betegek és haldoklók lelki vigasztalása, üdvössége mindennél előbbre való.

Ima a járvány megfékezéséért

Ezekben a nehéz napokban hordozzuk imáinkban a bajbajutottakat és családjaikat, valamint azokat a hősöket, akik őket ápolják, és kitartóan, hittel imádkozzunk a járvány megszűnéséért. Ne engedjük, hogy a pánik eluralkodjon rajtunk, helyette ismerjük fel újra az ima erejét!

A veszélyt nem szabad elbagatellizálni, mert ha figyelitek az olaszországi eseményeket, akkor tudjátok, hogy ott naponta több százan halnak meg ettől a vírustól. Bár nagy a veszély, mégis halljuk a mi Messiáskirályunk felszólítását: „Ne féljetek!” „Én veletek vagyok mindennap a világ végéig!” (Mt 28,20) Ne engedjük tehát, hogy a félelem vírusa eluralkodjon rajtunk, mert bénítólag hat a gondolkozásunkra, cselekvésünkre. Pedig a nagyböjt elején hallottuk Jézus tanítását, miszerint ebben a negyven napban imádkozzunk, böjtöljünk és gyakoroljuk az irgalmas szeretetet. Egyiket se hanyagoljuk el ezek közül! – figyelmeztet Szent Patrik, a tegnapi nap szentje is. Mert csak ezen az úton maradhatunk hűségesek a mi megváltó Jézusunkhoz, akié az Ország, a hatalom és a dicsőség!

+Majnek Jenő Antal
megyéspüspök

Munkács, 2020. március 18.

Járványügyi rendelkezések egyházmegyénkben

2020. június 1-jétől

Örömmel tudatom a paptestvérekkel és a hívekkel, hogy egyházmegyénkben 2020. június 1-jétől, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban vagy alkalmas szabadtéri környezetben.

Ezzel kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket hozom:

1. Szentmisék

1.1. A jelen állami szabályozás értelmében 10 négyzetméterenként egy ember vehet részt szentmisén a templomban.

1.2. Ügyeljünk arra, hogy az egyes résztvevők megtartsák egymás között a másfél méter távolságot; se egymás mellé, se egymás mögé ne üljenek ennél közelebb. A templom elrendezéséből adódóan a plébános azt is kihirdetheti, hányan ülhetnek egy padban, ill. hány padot hagyjanak ki egymás mögött. (A távolságtartási kötelezettség természetesen nem vonatkozik az egy háztartásban élő családtagokra.)

1.3. Figyelmeztessük a résztvevőket a szájat és orrot eltakaró maszk használatára (ebben segíthetnek a ministránsok vagy az egyháztanács tagjai).

1.4. Légúti panaszokkal küzdő, valamint lázas betegek nem vehetnek részt közös liturgiákon!

1.5. Kérem a paptestvéreket és a liturgiában segédkezőket, hogy a szentmise előtt és után fertőtlenítsék kezüket.

1.6. A szenteltvíztartókat továbbra is hagyjuk üresen.

1.7. A szentmisék előtt és után is fertőtlenítsük a kilincseket, helyezzünk el kézfertőtlenítőt a bejárat közelében.

1.8. Kerülni kell a közvetlen érintkezés (túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, a béke jelének átadásában is.

1.9. Ne helyezzünk ki közös használatú imakönyveket és egyéb tárgyakat sem.

1.10. A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a 1,5 méter távolságot és a többi egészségügyi előírást is, melyek a szentmisére vonatkoznak.

1.11. Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a szentmise biztonságos végzése, ott igény szerint lehet a templomudvaron tartani.

1.12. Továbbra is gondosan tartsuk és tartassuk be az állami és az általam elrendelt előírásokat!

1.13. Áldoztatás

1.13.1. Továbbra is kizárólag kézbe szabad áldozni! Mondjuk el és mutassuk meg a híveknek ennek a módját. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy az Oltáriszentséget a pap előtt állva szabad csak magukhoz venniük!

1.13.2. Az áldoztató személy áldoztatás előtt és után is fertőtlenítse a kezét. A hívek is fertőtlenítsék kezüket áldozás előtt.

1.14. Perselyezés

1.14.1. Perselyezés, adománygyűjtés a szentmise végén történjen. A hívek távozáskor helyezzék adományukat kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Ahol megvan a lehetősége, hívjuk fel figyelmüket arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat. Ezzel csökkentjük a készpénz használatát.

1.14.2. A pénzt számolók húzzanak gumikesztyűt, vagy utána feltétlenül mossanak alaposan kezet.

2. Felmentés

2.1. Kérem az időseket és a betegeket, akik veszélyeztetve érzik magukat, vagy akinek hozzátartozói között van, akit veszélyeztethet, hogy saját és mások érdekében fontolják meg a szentmisén való személyes részvételt. Ha szükséges, akkor továbbra is maradjanak otthon, és a szentmise-közvetítések és személyes imádságaik által kapcsolódjanak be az Egyház imádságába. Számukra egyházmegyénk területén a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentést (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) egyelőre továbbra is érvényben hagyom.

A felmentés és az óvatossági rendelkezések különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.

Természetesen nem tiltom meg nekik a templomba járást, de csak saját felelősségükre tehetik!

3. Igeliturgia, közösségi imádságok

3.1. A pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgiára a szentmisénél említett feltételek vonatkoznak.

3.2. Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra is (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a szentmisénél leírtak az irányadók.

4. Gyóntatás

A gyóntatás nagyobb helyiségben vagy szabad téren történjék a megfelelő óvintézkedésekkel (megfelelő távolság megtartása, a gyóntatón és a gyónón is legyen maszk, betegen senki ne menjen gyónni).

5. Online közvetítések

Ahol van rá lehetőség, folytassuk a szentmisék online közvetítését azokra a hívekre való tekintettel, akik még nem jöhetnek el a templomba. Így velük is kapcsolatban maradunk. Az online közvetítés a járványügyi helyzet remélt javulásával úgy is folytatható, hogy egyes szentmisék helyett más vallási tartalmakat közvetítünk.

6. Csoportos alkalmak

6.1. A tömegrendezvényeket a hatósági előírások még nem teszik lehetővé, így közösségi alkalmakat csak a járványügyi szabályok megtartásával szervezzünk.

6.2. Más templomok búcsúira egyelőre ne zarándokoljunk el.

7. Elsőáldozás, bérmálás, egyházmegyei programok

7.1. Az elmaradt, ill. a tervbe vett egyházmegyei események, programok megtartásáról a későbbiekben születik döntés.

7.2. Az elsőáldozás és bérmálás megtartásáról (utóbbi esetben a püspökkel egyeztetve) vagy későbbre halasztásáról az érintettek felkészültségétől függően a plébános dönthet. Ezeknek az eseményeknek a lebonyolításában is biztosítani kell mindazokat a szabályokat, melyek a szentmisékre vonatkoznak (ld. 1. pont).

8. Házasságkötés, keresztelő, temetés

8.1. A házasságkötéseket és a kereszteléseket az 1. pontban található szabályoknak megfelelően lehet megtartani. Ahol a szentmisében tartott esküvő vagy keresztelő a megengedettnél nagyobbra növelné a templomban a létszámot, ott tartsuk meg ezeket a szertartásokat szentmisén kívül.

8.2. A temetéseket az eddigiekhez hasonlóan a temetőben végezzük.

9. Betegellátás

A 2020. március 27-én kiadott püspökkari és az általam március 30-án kiadott rendelkezésnek, valamint az aktuális állami járványügyi előírásoknak megfelelően.

***

A fentiek betartatásáért a helyi plébános a felelős (a temetés kivételével).

Tevékeny és találékony lelkipásztori gondossággal figyeljünk egymásra, főleg segítségre szoruló, beteg és idős testvéreinkre.

Kérjük a Szentlélek Úristen segítségét egyházközségeink és egész egyházmegyénk számára, és imádkozzunk továbbra is a járvány és a veszélyhelyzet megszűnéséért!

τ Majnek Jenő Antal
megyéspüspök

Munkács, 2020. május 29.

Előző cikkMájus hónapra
Következő cikkXVI. Benedek meglátogatta súlyos beteg bátyját Regensburgban