Miről döntöttek Rómában a családszinóduson?

753

Október 4. és 25. között zajlott Rómában a püspöki szinódus, melynek témája a család volt. A püspö- kök tanácskozásán részt vett Veres András püspök, a magyar püspöki konferencia elnöke is. A Magyar Kurír munkatársa interjúban kérdezte meg őt: mi zajlott a szinóduson, változott-e az egyház álláspontja a házassággal, a válással és a hasonló témákkal kapcsolatban.

 

Mi változott Meg?

Elsősorban az életünk változott meg, de az nagyon. Napjainkra új kihívások támadtak a házasság és a család vonatkozásában. Megjelentek olyan mozgalmak, de nevezhetjük őket akár ideológiáknak is, amelyek nagyon tudatosan próbálják lerombolni a házasság és a család intézményét. Itt a genderideoló- giára gondolok, és mindazon törekvé- sekre, amelyek új törvények bevezetésé- vel próbálják a házassággal azonos szintre emelni a különböző együttéléseket vagy éppen az azonos neműek kapcsolatát. Ez régebben nem volt ennyire érzékelhető, illetve nem emelkedett az ideológia szintjére.

 

A plébániai közösségek feladatai

A szinódus záró jelentésében, amelyet a Szentatyának átadtunk, egyértelműen megjelenik a plébániai közössé- gek eddigieknél sokkal nagyobb felelőssége. A szinódus azt javasolja, hogy a házaspárok és a családok ezentúl sokkal aktívabban vegyenek részt a plébánia életében. Álljanak az ifjú há- zasok mellett, különösen az első években. Jelentős segítség lehet, ha az együttélésben szükségszerűen felmerülő nehézségeket a plébániai közösség tapasztalt házaspárjainak segítsé- gével élik meg a fiatal párok, nem utolsósorban a gyermeknevelés új kihí- vásait is.

„Katekumenátus” a házassági felkészítésben

Már korábban is kifejeződött az igény arra, hogy a házasságkötésre való felkészítés ne pár hónappal, roszszabb esetben csak néhány héttel a szentség kiszolgáltatása előtt történjen. Nagy szükség lenne a felnőtt keresztsé- get előkészítő katekumenátus intézmé- nyéhez hasonló házassági felkészítésre.

Ezt három részre oszthatjuk. Az előké- szítés a családban történik a keresztény értékekre való nevelésben. A család az elsődleges értékeket és mintákat közvetítő közösség, ahol a gyermekek megtapasztalhatják a házasság, a kölcsönös, elkötelezett szeretet szépségét. A második szakaszban történik a hitismeretek szisztematikus átadása a hívő közösség részéről. Ebben a szakaszban az egyház számít a keresztény családok közreműködésére. A harmadik szakasz előké- szítés a házasság szertartására, a házasság titkának megvilágosítása egy katekéta, illetve a pap részéről.

Az egyház nyelvezetének megújítása

Azok a vallási kifejezések, amelyek korábban ismertek, egyértelműek és természetesek voltak, a mai ember szá- mára már nem világosak. Fontos hogy az Egyház tanítását úgy fogalmazzuk meg, hogy az érthető legyen.

Bátorítás gyerekek örökbefogadására

A szinódus is megerősíti az egyháznak azt a korábbi többszöri buzdítását, hogy azon házaspárok, akiknek termé- szetes módon nem lehet gyermekük, nagylelkűen tegyenek tanúságot az élet befogadásáról. Ez esetben mások gyermekét fogadják örökbe. A Szentatya katekézis-sorozatában megfogalmazta, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy családban nőjön fel. Ha nem adatik meg a lehetőség, hogy a saját családjában nőhessen fel, akkor a hívő emberek érezzenek elkötelezettséget irántuk. Örökbe fogadva őket biztosítsák számukra azt a közösséget, amely az egészséges személyiség kialakulásá- hoz feltétlenül szükséges.

Az elvált és újraházasodott házastársak

A szinódus újra megvizsgálta azt a kérdést, járulhatnak-e szentségekhez az elvált és újraházasodott házastársak.
Látnunk kell, hogy a kinyilatkoztatás alapján nagyon egyértelmű a keresztény házasság felbonthatatlansága. Azon párok esetében, akik elváltak és újabb polgári házasságra léptek, objektív akadálya van a szentáldozáshoz já- rulásnak. Az egyház nem zárja ki őket tagjai sorából, ellenkezőleg, különös gondot fordít rájuk, ezután még jobban igyekszik őket megtartani a hívő közösség kötelékében, és még inkább segí- teni akarja őket az üdvösség útján. Tehát az elvált és polgári jogilag újra házasságot kötött párok esetében az Eucharisztiához való járuláshoz változatlanul ezután sincs mód, de más utakon, például az imádság, a plébánia gyakorlati életében való buzgó részvé- tellel a kegyelem számukra is kiárad.

Könnyítések az egyházi házasságok semmisségének megállapításában

Azokban az esetekben hoztak könynyítést az egyházi peres eljárásban, amikor egyértelművé válik, hogy az első házasság nem jött létre bizonyos fennálló akadályok miatt. Ezekben az esetekben a bírósági eljárásmód lényegesen leegyszerűsödik; a püspök eljárhat anélkül, hogy az ügynek végig kellene járnia az egyházi bíróság minden lépcsőjét.

Az azonos neműek kapcsolatáról

Az újsághírekből kiderült, sokan várták, hogy az egyház megváltoztatja a házasságról szóló tanítását, és az azonos neműek kapcsolatára is kiterjeszti a házasság fogalmát. Ez természetesen jogtalan elvárás volt. A szinódus pontosan azt erősítette meg, hogy az a szeretetkapcsolat, amely egy nőt és egy férfit összeköt a házasság szentségében, semmilyen más kapcsolattal nem helyettesíthető, de még csak hasonlatosság sincs köztük. Két azonos nemű pár kapcsolatát semmiképpen sem lehet a há- zassággal azonos szintre emelni. Az egyház igyekszik megértő lenni és segí- teni mindazokat, akik valamilyen okból eredően a saját nemük iránti vonzódást éreznek, de igyekeznek életükben a krisztusi úton járni.

A szinódus felhívja a politikai és társadalmi élet képviselőinek figyelmét arra, hogy tegyenek meg mindent a házasság és a család védelmében, és támogassák őket, különösen a rendkí- vüli helyzetekben. Tekintsék feladatuknak, hogy a családok soha ne maradjanak egyedül, a megélhetés és a gyermeknevelés ne okozzon számukra az átlagosnál nagyobb nehézséget. Tá- mogassák különleges engedményekkel is a család intézményét és a gyermekvállalást. Felkérjük a házaspárokat is, akiknek feladatuk, hogy a világban tanúságot tegyenek a krisztusi evangéliumról, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy a házasság és a család tiszteletet és védelmet kaphasson a társadalomban. A genderideológiával szemben pedig, amely a nemek közötti természetes különbözőségeket próbálja kiiktatni, pusztán a nemek közötti jogi egyenlőség érdekében, semmiképpen sem kíván az egyház megengedő lenni.

Jánosi Dalma/Magyar Kurír

Előző cikkHazai hírek, felhívások
Következő cikkXavéri Szent Ferenc, a Kelet apostola