Szent Márton ereklyéinek átvitele Szombathelyre

1080

Több mint száz évvel ezelőtt történt: a szombathelyi magyar küldöttség Tours-ba érkezett, hogy az ottani püspöktől átvegyék ajándékát: Szent Márton püspök ereklyéjét. A Szombathelyi Egyházmegye (melynek védőszentje ugyancsak Tours-i Szent Márton) Martinus c. lapja egy régi cikket idéz, mely leírja ezeket a napokat; a cikkíró beszámol benne saját érzéseiről és a hívek reakciójáról: mindez megerősíti azt a régen tudott tényt, hogy a magyar nemzet mindig is nagy tisztelettel övezte a szent püspököt, aki Pannóniából indult el útjára, melyen szentté vált.

Székesegyházunkban is jelen van Szent Márton püspök ereklyéje, mely még inkább érezteti velünk az ő pártfogását, jelenlétét, s melyet az elmúlt évben, az ő tiszteletének szentelt esztendőben egyházmegyénk számos templomában fogadhattunk. Most, az ő ünnepén tekintsünk fokozottan az ő lelkületére és életére, mellyel ma is tanít bennünket.

„1913. június 13-án este, a szombathelyi vasútállomáson több ezer ember várta azt a küldöttséget, amely a franciaországi Toursból, Szombathelyre hozta Szent Márton ereklyecsontját. A Szombathelyi Újság 1913. június 15-i számában jelent meg az alábbi írás, mely az ereklye ünnepélyes átadásáról, annak hazahozataláról, és a szombathelyi ünnepségekről tudósít. „A szent Márton ereklyéit hazahozó küldöttség f. hó 6-án hosszú utazás után elért céljához szent Márton városába Toursba.” – így kezdte beszámolóját Csempesz János, a Szombathelyi Újság 1913. június 15-i számában, majd folytatta.

„Megilletődéssel léptünk a földre, amely az ősi Sabaria nagy szülöttének volt hosszú időn át boldog otthona. Az állomáson Bataille vicarius generalis kanonok, sz. Márton ereklyéinek őre fogadott bennünket… Szombaton, 7-én megérkeztek párisi vendégeink: Horn Emil lovag…, másik párisi vendégünk Gothárd István dr. volt, akit nálunk városszerte és megyeszerte mindenki ismer. Brenner Tóbiás polgármester őt kérte fel arra, hogy Toursban az ünnepségek alatt Szombathely városát képviselje, amit ő készséggel vállalt is. Maga az ünnepség vasárnap, f. hó 8-án folyt le. A papság összegyülekezett a jóságos Bataille kanonok házánál, ahonnan aztán Sz. Márton bazilikájába vonult. A bazilika kapujánál Bataille kanonok, a nagy szent ereklyéinek őre gyönyörű beszéddel üdvözölte francia nyelven a magyar küldöttséget: „Amennyire a tietek sz. Márton – mondotta – annyira a mienk is. Ti voltatok a szülői, mi vagyunk a gyermekei. De testvérek vagyunk az ő pártfogása alatt szeretetében és tiszteletében…” Metreau püspök ünnepélyes fogadtatása után megkezdődött az ünnepi nagymise… A szentmise végeztével a püspök a szentély lépcsőjéről hatalmas szónoki hévvel nagyszabású beszédet mondott, megemlítette, hogy mily készséggel teljesítették Mikes János gróf megyéspüspök kérését, mert ebben a kérésben a magyarság ősi hitét látták megnyilatkozni. A délutáni ünnepségek színhelye Marmoutier volt, szent Mártonnak ez a kedves tartózkodási helye. Kevéssel este 8 óra előtt ért véget ez a fönséges ünnepség, amellyel a toursiak elbúcsúztak sz. Márton ereklyéjének attól a részétől, amellyel bennünket ajándékoztak meg. Itt említjük meg, hogy a toursi püspök és káptalan nem a szent karcsontjának egy kis részét adta oda – mint eredetileg szándékában volt – hanem a nagy püspök koponyacsontjának jóval nagyobb részét ajándékozta oda a meleg szeretet bőkezűségével.

Hosszú utazás után június 13-án, pénteken este fél hétkor leszállt a bécsi vonatról az a lelkes küldöttség, amely boldogan hozta szülőföldjére nagy Szent Márton ereklyéjét. Óriási tömeg lepte el az állomás peronját, ezrek állottak az állomás előtt s a nagy embertömeg tisztelettel nyitott utat a Szent ereklyét hozó Tauber kanonoknak s kísérő társainak… A küldöttség fogatokon a Széll Kálmán utca és a Nádasdy utcán át a Szent Márton templomhoz hajtott. Másnap 14-én szombaton, egész nap a hívek seregestől zarándokoltak a Szent Márton templomba, hogy imát mondjanak az ereklye előtt. Az ünnep főrésze vasárnapra esik, amikor ünnepies menetben az egész egyházmegye jelenlétében a szent ereklyét a Szent Márton templomból véglegesen a helyére, a székesegyházba viszik. A székesegyházban a szentmisét gróf Mikes János megyéspüspökünk, a szentbeszédet pedig Várady L. Árpád győri megyéspüspök mondja. A székesegyházban a sz. Márton oltáron művészi bronz hermában, melyet Tóth István szobrász-művész mintázott, június 15-én nyer végleges elhelyezést.”

Horváthné Simon Katalin

forrás: Martinus.hu

Előző cikkElmélkedések advent vasárnapjaira
Következő cikkA Szeplőtelen Szűz Krisztus-mutató