Július szentjei

779

Imaszándék: A családokat a hűség és szeretet szelleme vezesse!

2. Sarlósboldogasszony. Mária látogatása Szent Erzsébetnél. „Áldottabb vagy te minden asszonynál!” – mondja Erzsébet Máriának. De áldott minden édesanya! – Áldanak gyermekeid? Gyermekeid miatt áldanak mások? Áldottnak mond-e az Isten most és egy örökkévalóságon át? Boldognak hirdet minden nemzedék?
3. Portugáliai Szent Erzsébet (1292-1336). Rokona Árpád-házi Szent Erzsébetnek, ezért keresztelték erre a névre. Méltó is volt e névhez. Portugáliai Szent Erzsébet az édesanyák mintaképe. Rá, mint eszményre feltekinthet-e minden édesanya, édesapa?
5. Zaccaria Szent Antal (1502-1539). Orvosként kezdte működését. Csakhamar meggyőződött arról, hogy az Úr nem a test, hanem a lélek gyógyítására hívja. Orvosból apostol lett. Milánóban külön egyesületet alapított a családatyák számára. Működésével meg akarta bennük szilárdítani a felelősségérzetet, amellyel gyermekeiknek tartoznak.
6. Goretti Mária (1. a 7. oldalon)
11. Szent Benedek (480 körül-547). Európa védőszentje, a nyugati szerzetesség atyja, a bencés rend alapítója. Rendjének jelszava minden kor emberéhez szól: „Ora et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!)” így is értelmezhetjük: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!” Törődj a testeddel, de ne feledkezzél meg a lelkedről sem!
14. Szent Bonaventura (1221-1274). A ferences atya 27 éves korában már a párizsi egyetem ünnepelt tanára. Szent Tamás egy alkalommal kérte, mutassa meg könyvtárát, ahonnan azt a rengeteg tudományt meríti. Bonaventura az előtte függő feszületre mutatott: „Itt az én könyvtáram!” Érdemes megjegyezni Egidiusznak, egy ferences testvérnek adott válaszát: „Az együgyű öregasszony éppúgy szeretheti Istent, mint a teológiának legkitűnőbb doktora…”
16. Kármelhegyi Boldogasszony. 1251-ben adta a Szűzanya a skapulárét az ő különös szeretetének jeléül. Jámbor hagyomány szerint, akik ezt a ruhát viselik, a halálukat követő szombaton kiszabadulnak a tisztítóhelyről. A skapuláré viselése a Szűzanya iránti különös tisztelet jele. Az bizonyos, hogy Mária különös pártfogásába fogadja tisztelőit…
18. Szent Hedvig (1371-1399). Nagy Lajos királyunk harmadik lánya. A jótékony királyné 28 évesen halt meg.
22. Szent Mária Magdolna (? -63 körül). „A bűnbánó Magdolna”, akit az Úr azzal is kitüntetett, hogy feltámadása után neki jelent meg először.
23. Szent Birgitta (1303 körül-1373). Misztikus rendalapító, a középkor egyik legnagyobb női szentje. A politikai életben is szerepet játszott: mint békéltető mindenütt hirdette a bűnbocsánatot és a megbékélést.
25. Szent Jakab (?-42). Az ő anyja kérte, hogy fiai Jézus jobbján és balján üljenek az ő országában. Ez a kérés nem teljesült. De megkapta azt a kegyelmet, hogy az apostolok közül, mint vértanú, elsőként mehessen az Úr elé, és elfoglalhassa azt a helyet Isten örök országában, amelyet az Atya az ő számára készített.
26. Szent Joachim és Szent Anna. A boldogságos Szűz Mária szülei. Olyan gyermeket neveltek, akire Isten „rá merte bízni” Egyszülött Fiát. Szent Anna főleg az édesanyák és nagymamák védőszentje.
31. Loyolai Szent Ignác (1491-1556). Katonának indul, de Krisztus tábornoka lesz. Az újkor legeredményesebb és legjelentősebb rendjének, a jezsuita rendnek a megalapítója. Kevés ember tett annyit Jézus Krisztus földi országáért, mint Ignác. Fáradhatatlan lelkének két szárnya volt: Jézus Krisztus iránti határtalan szeretete, és az Isten akaratával való legteljesebb azonosulás. Életprogramnak és végrendeletnek is felfogható felajánló imádsága: „Fogadd el, Uram, egész szabadságomat! Fogadd emlékezőtehetségemet, értelmemet és egész akaratomat! Amim van és amivel rendelkezem, mind te adtad nekem. Mindezt visszaadom neked egészen, és mindenestül átadom szent akaratodnak, hogy rendelkezzél vele. Csak szeretetedet és kegyelmedet add nekem, s én elég gazdag leszek, és nem kívánok semmi egyebet! Ámen.”

Összeállította: fr. Imre.

A hithirdetők legnagyobb ereje: a hit szerinti életük, valamint türelmük a szenvedések és üldözések közt.

Brindisi Szent Lőrinc

Elindulásul az örök Atyát hívom, az Őskezdetet. Tőle jön minden világosság. Tőle származik minden jó adomány és minden tökéletes ajándék. (Jak 1,17) Őt szólítom Fia, Jézus, Krisztus Urunk által: világosítsa meg lelki szememet, hogy lépteimet a béke útján vezesse.

Szent Bonaventura

Örök Ige, isten egyszülött Fia! Taníts meg, hogy mindent oda tudjak adni. Taníts meg Téged szolgálnom, amint illik: adni és nem számlálgatni, harcolni és a sebekkel nem törődni, fáradozni és pihenést nem keresni, önmagamat adni és jutalmat nem várni. Elég nekem a boldogító tudat, hogy szent akaratodat teljesítettem.

Loyolai Szent Ignác

Előző cikkIzrael fontolóra veszi, hogy újra megnyitja Jézus keresztelőhelyét
Következő cikkGORETTI MÁRIA – A TISZTASÁG VÉRTANÚJA