MIT TEGYEK A SZENTLELEK EVEBEN, HOGY MÉLYEBBEN TALÁLKOZHASSAM VELE?

721

Felajánlás a Szentléleknek
Szentlélek Úristen, ma át szeretném Neked adni magamat egészen!
Alakítsd ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe: a Szentháromság életébe!
Szentlélek! – mindenütt minden, ahol Jézus megtestesül,
Általad történik:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Ő Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk; add, hogy Általad bennem – és köztünk is – egyre jobban megtestesüljön Jézus!
Szentlélek Isten! Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust – aki vár Téged.
Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét!
Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem – Általad!
Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy Veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy 0 maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem!
Szentlélek! Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.
Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, az imában és tanulásban, a munkában és pihenésben – igen lenni családomnak és felebarátaimnak.
Szeretném naponta mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell.
Szentlélek, Te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy!
Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki
nem zárkózik magába, aki – ahogyan Mária elindult Erzsébethez – kilép önmagából, s elindul mások felé.
Szeretnék ma én is kilépni magamba-zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet: a Te titkaidnak s jelenlétednek örömét adva nekik.
Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke!
Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt! – Add, hogy égőn vágyjam elvezetni őket Isten szeretetére!
Szentlélek, minden közösség Lelke, az egység Lelke: az Atya és a Fiú kölcsönös Szeretete!
Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess Te, és Általad Jézus: s így az emberek megismerhessék a Szeretet- Istent – a Szentháromságot -, aki közöttünk él!
S add, hogy – bárhová megyek is -, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a Te erődben a megbocsátást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem!
Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott Lélek!
Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen Téged, s így megszülethessék a közösség Általad és Benned: az Egyház.
Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, hogy megújulhasson Benned a közösség, amelyben élek, és az Egyház!
Szentlélek Isten, a szabadság és az öröm Lelke, a remény Lelke!
Add biztosan és szabadon remélnem, hogy Te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én – folyton újra eleső gyöngeségemben – valaha is képes volnék;
add hinnem és remélnem, hogy ha átadom magam Neked, Te új szívet és új lelket adsz belém!
Add, hogy hálaadó örömmel tudjak hinni végtelenül nagy tetteidben: tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és Egyházadat, és a föld színét!
Szentlélek, tűz lelke!
Gyújtsd lángra a lelkeket, s tégy engem is tüzed hordozójává!
Ámen.

Mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?

1. Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd Isten szerető jelenlétét! Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson jobban imádkozni (Pl. így: „Jöjj, Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a Lelkem!”) (Vö. Róm 8,14-16, 26; Gal 4,6)!
Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon időben egy-egy negyedóra…) s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).
2. Minden nap ajánld fel magad a Szentléleknek – add át magadat az Ő vezetésének (lehetőleg a reggeli imában) (Vö. Jn 16,13)! Ebben segítségedre lehet a lapon levő ima-felajánlás.
3. Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5,16), akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszolj hívásaira, akkor is ha nehéz (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod Neki: „Igen!”, s megteszed, amire hív.)!
4. Lépj ki magadból! Mindennap úgy indulj reggeli imádból, hogy ma örömet akarok szerezni másoknak! (Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni X-hez, aki tegnap megbántott, vagy felhívom Z-t, akivel rég nem találkoztam…)!
S ha szeretsz, a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked (Vö.Jn 14,21)
5. Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel! Vágyódj rá, hogy konkrétan is közelebb vezethesd embertársaidat Jézushoz! Ne félj -kellő időben – beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a Lelket, és Ő vezetni fog (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)!
6. Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkiről jót mondasz!) (Vö. Róm 13,8; 2 Kor 13,13)!
7. Ha valami fáj, öleld át a szenvedő Megváltót, s Vele egyesítsd szenvedésedet! Különösen, ha közeli testvéreid részéről ér fájdalom (Bensődben minden alkalommal mondd ki: „Neked. Neked ajánlom!”)… így részese vagy Jézus megváltó szenvedésének, s a Szentlélek kiáradásának (Gal 5,24-26)
8. Ne aggódj! Bízd rá magad a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére (Vó. Mt 6,33-34)! Tudatosan élj a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét (Gal 6,22-26)!
9. Hidd és reméld, hogy a Szentlélek képes minden nehézség közepette – általad is – megújítani közösségedet és az Egyházat! Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid (Vó. Róm 15,13; Ef 1,17-19) (A reményt akkor tudod sugározni, ha az imában s a szentségekben is rendszeresen merítesz a Lélek „forrásaiból.”)!

10. Merj mindig újrakezdeni! Minél inkább bízunk magunkban, annál gyakrabban esünk el. Ha jobban rábízzuk magunkat a Szentlélek vezetésére, csökkennek az elesések (Ez a fejlődés egész életünk útja. Róm 8,5-11). Minden elesésed, gyengeséged ellenére – ha hiszel – a Lélek képes új szívet és lelket adni beléd (Ez 36,26; 2Kor 3,17).

Tomka Ferenc

Előző cikkNYARALóK „TÍZPARANCSOLATA”
Következő cikkVÉRCSAPSZÉK SZOLOVKIBAN